11:24י״א:כ״ד
1 א

סביבות האהל. לא פתח האהל כפי שהיה המנהג אפי׳ בהקהל שכל העם עמדו בחצר פתח האהל אבל כאן עשה בכוון להגיד להם שלא יהיה כח כל א׳ לכל ישראל אלא איש לשבטו. והעמיד אותם כל א׳ לנכח שבטו. ומש״ה כתיב כאן מזקני העם ולא מזקני ישראל כדבר ה׳. אלא משום שכבר ביארנו לעיל ט״ז דזקני ישראל היה משום רוה״ק ונבואה. וזקני העם היה משום כח הנהגה לעם. וכאן במעשה שהעמיד אותם סביבות האהל. הוא משום שהיו זקני העם לצורך הנהגה. משום זה הכח היה הענין נדרש להעמיד דוקא סביבות האהל. אבל במה שהיה כחם להיות נביאים ובעלי רוה״ק אין נ״מ. ונביא לשבטו נביא לכל ישראל: