7:15ז׳:ט״ו
1 א

ובשר זבח תודת שלמיו. בשביל שבא להודות על שלומו מש״ה ביום קרבנו יאכל וגו׳. כדי שלא יהיה אלא סעודה אחת ויהיו האנשים מרובים. ועי׳ מש״כ להלן כ״ב כ״ט: