14:30י״ד:ל׳
1 א

ועשה את האחד מן התורים וגו׳. כ״ז רבוי לשון והכי מיבעי ועשה את התורים או בני היונה אשר תשיג ידו האחד חטאת וגו׳. והנראה דכלפי דכתיב לעיל אחד חטאת והאחד עולה שיהא המובחר עולה ובסמוך כתיב האחד חטאת והאחד עולה. למדנו דמכ״מ יהיו שניהם מובחרים במינם אלא העולה תהי׳ המובחר בשניהם. מעתה אם בבני היונה דזול יכול להביא שניהם מובחרים ובתורים דיקירי אינו יכול להביא אלא האחד עולה. וס״ד דטוב להביא בני יונה. ולמדנו ממקרא זה ועשה את האחד מן התורים וגו׳ דהעיקר הוא העולה ותורים קודם לבני יונה: