Genesis 31:43 בראשית ל״א:מ״ג
1 א

הבנות בנתי. ומה זה יראת פן אגזול אותם מעמך וכי גזילה היא אם אקח מה שהוא שלי, "והצאן צאני", ומה אתה מתרעם בהחליפי משכרתך הלא כל הצאן שתחת ידיך הם שלי, ורק בהשתדלות תחבולו' מרמה השגתם ולא מן הדין, והחלפת התנאים שביני לבינך שנה שנה, אין זו חליפת משכורת שנתחייבתי בו רק חליפת מתנה אשר מטוב לבבי נתתי לך, "וכל אשר אתה רואה לי הוא" ובאמת משמושי וחפושי את כליך למצוא בתוכם מה שאינו שלך היה ללא צורך, כי כולם שלי, ולזה לא היה לך לדאוג פן אשלחך ריקם כי אם הייתי עושה זאת לא היתה עולתה בידי, כי כביאתך כן יציאתך, בידים ריקנים באת אלי ובידים ריקנים תצא ממני, ואחרי אשר כלה איש הבליעל להצדיק נפשו נגד יעקב בדברי כזבים לא נמנע מלגלות שיש בלבו טינא על בנותיו על שמרדו בו ושמעו לקול יעקב לברוח עמו בהחבא, וכמצער על שהוזהר מאלהי' לבלי עשות להם רע, ואמר "ולבנותי מה אעשה לאלה היום או לבניהן אשר ילדו" הוסיף מלת לאלה כדרך השונא המדבר לרעהו שאינו יכול להסתכל בו וכמסתיר פנים ממנו. וכן הוסיף "אשר ילדו" כאילו היה בנים זרים ואין לו בהם קרבת דעת ונטיית אהבה, וטעמו מה אוכל לעשות להם היום אחרי אשר הוזהרתי לבל נגוע בהם לרעה (והתבונן בדברי הבליעל שהם דברי נרגן כמתלהמים יורה זקים חצים ומות, שבמלת "היום" הראה שבלבו טמון אורבו עליהם, היום לא אוכל אבל למחרתו עברתו שמורה עליהם, כאשר באמת הטמין אחר זה רשת השנאה ללכוד אותם בו, בשלחו לעשו לעוררו עליהם למלחמה, כאשר אזכיר בשם ספר הישר):