Part 3, Chapter 12 חלק ג', י״ב
1 א

הרבה פעמים יעלה בלב ההמון שהרעות בעולם יהיו יותר מן הטובות עד שבהרבה מחידות רוב האומות ובשיריהם יכללו זה הענין ויאמרו כי מן הפלא שימצא בזמן דבר טוב אמנם רעותיו רבות ומתמידות. ואין זה הטעות אצל ההמון לבד רק עם מי שיחשוב שהוא חכם גם כן: ולאלראזי ספר מפורסם קראהו ספר אלוהות כלל בו משגעונותיו וסכלויותיו הרבה ומכללם ענין בדאו - והוא שהרע במציאות יותר מן הטוב - שאתה כשתקיש בין מנוחת האדם וענגו בעת מנוחתו עם מה שיקראהו מן המכאובים והחבלים הקשים והמומים וביטול האברים והמהומות והדאגות והצרות תמצא שבמציאותו - רצוני לומר מציאות האדם - נקמה ממנו ורעה גדולה לו. והתחיל לאמת זה הדעת במנותו אלה הרעות אחת אחת לחלוק על מה שיחשבו אנשי האמת מגמילות חסדי האלוה וטובתו המבוארת והיותו ית' הטוב הגמור. וכל מה שיבוא מאתו - טוב גמור בלא ספק: וסיבת זה הטעות כולו - היות זה הסכל וחבריו מן ההמון לא יבחנו המציאות רק באיש מבני אדם לא זולת זה וידמה כל סכל כי המציאות כולו הוא בעבורו וכאילו אין שם מציאות זולתו לבד וכשיבואהו הענין בחילוף מה שירצה - יגזור שהמציאות כולו רע ואילו בחן האדם המציאות וצירו וידע מעוט חלקו ממנו התבאר לו האמת ונגלה. כי זה השיגעון הארוך אשר ישתגעו בו בני אדם ברוב רעות העולם אינם אומרים שהוא בחק המלאכים ולא בחק הגלגלים והכוכבים ולא בחק היסודות ומה שהרכב מהם ממוצא או צמח ולא בחק מיני בעלי החיים גם כן - ואמנם תלך מחשבתם כולה לקצת אישי מין האדם ויתמהו מזה אשר אכל מן המאכלים הרעים עד שהצטרע - איך חלה בו זאת הרעה הגדולה ואיך נמצא זה הרע וכן יפלאו ממי שהרבה המשגל עד שיכהו עיניו ויקשה בעיניהם כשנוגע זה בעורון ומה שדומה לזה. והבחינה האמיתית היא - שכל אישי מין האדם הנמצאים כל שכן זולתו משאר מיני בעלי החיים הוא דבר שאין לו שיעור כלל בערך אל המציאות כולו הנמשך - כמו שבאר ואמר "אדם להבל דמה וגו'" "אנוש רימה ובן אדם תולעה" "אף שוכני בתי חומר וגו'" "הן גוים כמר מדלי וגו'" וכל מה שבא בדברי ספרי הנביאים מזה הענין הנכבד גדל התועלת בידיעת האדם ערכו. ולא יטעה ויחשוב שהמציאות היה בעבורו לבד. אבל המציאות לפי דעתנו הוא מפני רצון הבורא אשר מין האדם - הקטן שבו בערך אל המציאות העליון - רצוני לומר הגלגלים והכוכבים - אמנם בערך למלאכים אין ערך על האמת בינו ובינם. ואמנם האדם הוא נכבד מכל מה שנתהוה בעולמנו זה התחתון - רצוני לומר נכבד מכל מה שהורכב מן היסודות. ועם זה גם כן מציאותו הוא טוב גדול לו וחסד מאלוה במה שיחדו בו והשלימו. ורוב הרעות הנופלות באישיו הם מעצמם - רצוני לומר מאישי בני אדם החסרים - ומחסרונותינו נצעק ונבקש עזר ומהרעות שנעשה אותם בעצמנו בבחירתנו נכאב וניחס זה לאלוה - חלילה לו ממנו - כמו שבאר בספרו ואמר "שיחת לו לא בניו מומם וגו'" ובאר שלמה זה ואמר "איולת אדם תסלף דרכו ועל יי יזעף לבו":

MEN frequently think that the evils in the world are more numerous than the good things; many sayings and songs of the nations dwell on this idea. They say that a good thing is found only exceptionally, whilst evil things are numerous and lasting. Not only common people make this mistake, but even many who believe that they are wise. Al-Razi wrote a well-known book On Metaphysics [or Theology]. Among other mad and foolish things, it contains also the idea, discovered by him, that there exists more evil than good. For if the happiness of man and his pleasure in the times of prosperity be compared with the mishaps that befall him,--such as grief, acute pain, defects, paralysis of the limbs, fears, anxieties, and troubles,--it would seem as if the existence of man is a punishment and a great evil for him. This author commenced to verify his opinion by counting all the evils one by one; by this means he opposed those who hold the correct view of the benefits bestowed by God and His evident kindness, viz., that God is perfect goodness, and that all that comes from Him is absolutely good. The origin of the error is to be found in the circumstance that this ignorant man, and his party among the common people, judge the whole universe by examining one single person. For an ignorant man believes that the whole universe only exists for him; as if nothing else required any consideration. If, therefore, anything happens to him contrary to his expectation, he at once concludes that the whole universe is evil. If, however, he would take into consideration the whole universe, form an idea of it, and comprehend what a small portion he is of the Universe, he will find the truth. For it is clear that persons who have fallen into this widespread error as regards the multitude of evils in the world, do not find the evils among the angels, the spheres and stars, the elements, and that which is formed of them, viz., minerals and plants, or in the various species of living beings, but only in some individual instances of mankind. They wonder that a person, who became leprous in consequence of bad food, should be afflicted with so great an illness and suffer such a misfortune; or that he who indulges so much in sensuality as to weaken his sight, should be struck With blindness! and the like. What we have, in truth, to consider is this:--The whole mankind at present in existence, and a fortiori, every other species of animals, form an infinitesimal portion of the permanent universe. Comp. "Man is like to vanity" (Ps. 144:4); "How much less man, that is a worm; and the son of man, which is a worm" (Job 25:6); "How much less in them who dwell in houses of clay" (ibid. 4:19); "Behold, the nations are as a drop of the bucket" (Isa. 40:15). There are many other passages in the books of the prophets expressing the same idea. It is of great advantage that man should know his station, and not erroneously imagine that the whole universe exists only for him. We hold that the universe exists because the Creator wills it so; that mankind is low in rank as compared with the uppermost portion of the universe, viz., with the spheres and the stars: but, as regards the angels, there cannot be any real comparison between man and angels, although man is the highest of all beings on earth; i.e., of all beings formed of the four elements. Man's existence is nevertheless a great boon to him, and his distinction and perfection is a divine gift. The numerous evils to which individual persons are exposed are due to the defects existing in the persons themselves. We complain and seek relief from our own faults: we suffer from the evils which we, by our own free will, inflict on ourselves and ascribe them to God, who is far from being connected with them! Comp. "Is destruction his [work]? No. Ye [who call yourselves] wrongly his sons, you who are a perverse and crooked generation" (Deut. 32:5). This is explained by Solomon, who says, "The foolishness of man perverteth his way, and his heart fretteth against the Lord" (Prov. 19:3).

2 ב

ובאור זה - שכל רע שימצא האדם ישוב אל אחד משלשה מינים:

I explain this theory in the following manner. The evils that befall an are of three kinds:--

3 ג

המין האחד מן הרע הוא מה שיקרה לאדם מצד הטבע ההויה וההפסד - רצוני לומר מאשר הוא בעל חומר - כי מפני זה יארע לקצת בני אדם מומים ובטול אברים בכלל היצירה או מתחדשים משינויים שיארעו ביסודות כהפסד האויר או הברקים העצומים או שקיעת מקומות. וכבר בארנו שהחכמה האלוקית חיבה שלא תהיה הויה כי אם בהפסד ולולא זה ההפסד האישי לא תהיה נמשכת ההויה המינית. הנה כבר התבאר גמילות החסד וחנינת הטוב הגמורים ושפע הטובה. ומי שירצה שיהיה בעל בשר ועצמות ולא יקבל מעשה ולא ישיגהו דבר ממשיגי החומר - אמנם ירצה לקבץ בין שני ההפכים והוא לא ישער וזה שהוא ירצה להיות מקבל מעשה לא מקבל מעשה - שאילו היה בלתי מקבל למעשה לא נתהוו והיה הנמצא ממנו איש לא אישי מין ואמת המאמר שאמר גלינוס במאמר השלישי מן הספר הנקרא "תועלות האברים" לא תיחל נפשך בשקר שיהיה אפשר להיות מדם הנידות ושכבת הזרע בעל חיים שלא ימות ולא יכאב או תדיר התנועה או בהיר כשמש. וזה המאמר מגלינוס הוא הערה על חלק מגזרה כללית והגזרה היא שכל מה שאפשר שיתהוה מאיזה חומר שיהיה - יתהוה על השלמות שאפשר לו להיות מן החומר ההוא המיני וישיג אישי המין מן החסרון כפי חסרון חומר האיש ההוא. ותכלית מה שאפשר להתהוות מן הדם והזרע והשלם שיהיה מהם הוא מין האדם כפי מה שנודע מטבעו שהוא חי מדבר מת - ואי אפשר לזה המין מבלתי רע שימצא לו. ואתה תמצא עם זה שהרעות אשר ימצאו בני אדם בזה המין מעטים מאד מאד ולא יהיו אלא לעיתים רחוקות. שאתה תמצא מדינות שיש להם אלפים שנים לא נשקעו ולא נשרפו; וכן יולדו אלפים מבני אדם בתכלית הבריאות ולא יולד בעל מום רק על צד זרות - ואם יתגבר המתגבר ולא יאמר 'על צד זאות' הוא מעט מאד ואינו לא חלק ממאה ולא חלק מאלף מן הנולדים בתכלית השלמות:

(1) The first kind of evil is that which is caused to man by the circumstance that he is subject to genesis and destruction, or that he possesses a body. It is on account of the body that some persons happen to have great deformities or paralysis of some of the organs. This evil may be part of the natural constitution of these persons, or may have developed subsequently in consequence of changes in the elements, e.g., through bad air, or thunderstorms or landslips. We have already shown that, in accordance with the divine wisdom, genesis can only take place through destruction, and without the destruction of the individual members of the species the species themselves would not exist permanently. Thus the true kindness, and beneficence, and goodness of God is clear. He who thinks that he can have flesh and bones without being subject to any external influence, or any of the accidents of matter, unconsciously wishes to reconcile two opposites, viz., to be at the same time subject and not subject to change. If man were never subject to change there could be no generation: there would be one single being, but no individuals forming a species. Galen, in the third section of his book, The Use of the Limbs, says correctly that it would be in vain to expect to see living beings formed of the blood of menstruous women and the semen virile, who will not die, will never feel pain, or will move perpetually, or will shine like the sun. This dictum of Galen is part of the following more general proposition:--Whatever is formed of any matter receives the most perfect form possible in that species of matter: in each individual case the defects are in accordance with the defects of that individual matter. The best and most perfect being that can be formed of the blood and the semen is the species of man, for as far as man's nature is known, he is living, reasonable, and mortal. It is therefore impossible that man should be free from this species of evil. You will, nevertheless, find that the evils of the above kind which befall man are very few and rare: for you find countries that have not been flooded or burned for thousands of years: there are thousands of men in perfect health, deformed individuals are a strange and exceptional occurrence, or say few in number if you object to the term exceptional,--they are not one-hundredth, not even one-thousandth part of those that are perfectly normal.

4 ד

והמין השני מן הרעות הוא מה שיארע לבני אדם מקצתם לקצתם כהתגבר קצתם על קצתם. ואלה הרעות יותר מרעות המין הראשון וסיבותם רבות וידועות והם גם כן ממנו אלא שאין לעשוק בהם תחבולה. ועם זה אי זו מדינה שתמצא בעולם כולו לא ימצא בין אנשי המדינה ההיא זה המין מן הרע מתפשט - מאודי כלל אבל מציאותו גם כן מעט - כאיש שיתנכל אל איש להרגו או לגנוב ממונו בלילה - ואמנם יכלול זה המין מן הרע אנשים רבים במלחמות הגדולות - וזה גם כן אינו ברב מה שבישוב:

(2) The second class of evils comprises such evils as people cause to each other, when, e.g., some of them use their strength against others. These evils are more numerous than those of the first kind: their causes are numerous and known; they likewise originate in ourselves, though the sufferer himself cannot avert them. This kind of evil is nevertheless not widespread in any country of the whole world. It is of rare occurrence that a man plans to kill his neighbour or to rob him of his property by night. Many persons are, however, afflicted with this kind of evil in great wars: but these are not frequent, if the whole inhabited part of the earth is taken into consideration.

5 ה

והמין השלישי מן הרעות הוא מה שימצא כל אחד מבני אדם מפעולתו בעצמו - וזהו הרוב. ואלה הרעות יותר מרעות המין השני הרבה ומרעות זה המין יצעקו בני אדם כולם. וזהו אשר לא תמצא מי שלא יחטא על עצמו בו אלא מעט וזהו שראוי לגנות את בעל המאורע על מה שיארע לו באמת ויאמר לו כמה שנאמר "מידכם היתה זאת לכם" ונאמר "משחית נפשו הוא יעשנה" - ועל זה המין מן הרעות אמר שלמה "אולת אדם תסלף דרכו וגו'" וכבר באר גם כן בזה המין מן הרעות שהוא פועל האדם בעצמו והוא אמרו "ראה זה מצאתי אשר עשה האלוקים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים" - והחשבונות ההם הם אשר הביאו עליהם אלה הרעות; ועל זה המין נאמר "כי לא יצא מעפר און ומאדמה לא יצמח עמל" ואחר כך באר מיד שהאדם הוא אשר ימציא זה המין מן הרע ואמר "כי אדם לעמל יולד וגו'". וזה המין הוא הנמשך אחר המדות המגונות כולם - רצוני לומר רוב התאוה במאכל ובמשתה ובמשגל ולקיחתם ביתרון כמות או בהפסד סדר או בהפסד איכות המזונות - ויהיה זה סיבה לכל החליים והמכות הגשמיות והנפשיות. אמנם חליי הגוף הם מבוארים אבל חליי הנפש מרע זה הסדר - משני צדדים האחד מהם השינוי המשיג לנפש בהכרח מפני שינוי הגוף מאשר הוא כח גשמי כמו שכבר נאמר שמדות הנפש נמשכות אחר מזג הגוף; והצד השני הוא - היות הנפש מרגלת בדברים שאינם הכרחיים וישוב לה טבע חזק להשתוקק למה שאינו הכרחי לא בהשאר האיש ולא בהשאר המין - וזאת התשוקה היא ענין אין תכלית לו; אמנם הכרחיים כולם הם מתי מספר בעלי תכלית אבל המותר אין תכלית לו. והוא שאם תתאוה להיות כליך מכסף - והלא היותם מזהב יותר נאה ואחרים עשאום מספיר. ואפשר שיעשו גם כן מנופך או מאודם כל כמה שאפשר למצאו. ולא יסור סכל רע המחשבה מהיותו בצער ואנחה על אשר לא ישיג לעשות מה שיעשהו פלוני מן המותרות וברוב יכניס עצמו בסכנות עצומות כרכיבת הים ועבודת המלכים ותכלית כונתו בזה - להשיג אל אלה המותרות שאינם הכרחיות; וכשיארעו לו המאורעות בדרכים ההם אשר ילך בהם - יתרעם מגזרת האלוה ומשפטו ויתחיל לגנות הזמן ויתמה ממיעוט דינו - איך לא עזרו להגיע אל ממון גדול יקנה בו יין הרבה שישתכר בו תמיד ופילגשים רבות מזוינות במיני תכשיטי זהב ורקמה ואבנים טובות עד שיעוררוהו למשגל ביותר מאשר ביכלתו שיהנה - כאילו תכלית המציאות אמנם הוא הנאת זה הפחות לבד. עד כה הגיע טעות ההמון עד שהלאו האלוה בזה המציאות אשר המציאו בזה הטבע המחייב לאלה הרעות הגדולות לפי דמיונם להיות הטבע ההוא בלתי עוזר כל בעל מדה רעה להשיג אל רעתו עד שיגיע לנפשו הרעה תכלית תאותה אשר אין תכלית לה כמו שבארנו. אמנם החשובים החכמים כבר ידעו חכמת זה המציאות והבינוהו - כמו שבאר דוד ואמר "כל ארחות יי חסד ואמת לנוצרי בריתו ועדותיו" - אמר שהם אשר שמרו טבע המציאות ומצוות התורה וידעו תכליתם התבאר להם צד החסד והאמת בכל ולזה שמו תכליתם - מה שכון בהם באשר הם אדם והוא ההשגה ומפני הכרח הגוף יבקשו צרכיו ההכרחיים - "לחם לאכול ובגד ללבוש" מבלתי מותר - וזה דבר קל ויגיעו אליו כל אדם במעט טורח כשיספיק להם ההכרחי. וכל מה שתראהו מקשי זה הענין וכבדותו עלינו הוא מפני המותרות - בבקשת מה שאינו הכרחי תקשה אפילו מציאת ההכרחי כי כל אשר יתאוה האדם יותר מותרות יהיה הענין יותר כבד ויכלו הכוחות והקנינים במה שאינו הכרחי ולא ימצא ההכרחי: וצריך שתבחון ענינינו במציאות כי כל אשר הענין יותר צריך לבעל החיים הוא נמצא יותר ויותר בחינם וכל מה שימעט צורך הכרחי הוא נמצא יותר מעט והוא יקר מאד. כי הענין ההכרחי לאדם על דרך משל הוא אויר והמים והמזון אמנם צורך האויר יותר חזק - שאם יפקדהו קצת שעה ימות אבל המים - יעמוד בלעדיו יום או יומים והאויר יותר נמצא ויותר בזול בלא ספק; וצורך המים יותר מצורך המזון כי כשישתה ולא יאכל יעמוד קצת בני אדם ארבעה ימים או חמשה מבלתי מזון ואתה תמצא המים בכל מדינה ומדינה יותר נמצא ויותר בזול מהמזון; וכן ימשך הענין במזונות מה שהוא צורך יותר - נמצא יותר ויותר בזול במקום ההוא ממה שאינו הכרחי; אמנם המוסק והענבר והאודם והברקת איני חושב שאחד משלמי הדעת יחשוב שיש בהם צורך גדול לאדם אלא לרפואה - והנה יעמדו במקומם ובמקום הדומים להם הרבה מן העשבים ומן העפרים: זהו פרסום גמילות חסדי האלוה ית' וטובו ואפילו בחק זה החי החלוש. ואמנם פרסום ישרו ית' והשוותו ביניהם מבואר מאד - כי אין בהויה ובהפסד הטבעי איש שיתיחד משאר מיני בעלי החיים בכח מיוחד בו או באבר נוסף על איש אחר ממינו אבל הכוחות כולם הטבעיות והנפשיות והחיוניות והאברים הנמצאים בזה האיש הם הנמצאים באחר בעצם; ואם יש באחד מהם חסרון - הוא במקרה מענין מתחדש ממה שאינו בטבע - וזה מעט כמו שבארנו. אין יתרון כלל בין האישים ההולכים על מנהג הטבע אלא מה שהוא מחויב מצד התחלף הכנת החמרים אשר הוא הכרחי לטבע חומר המין ההוא לא כון בו איש מבלתי איש. אמנם היות זה אצלו כיסי מר דרור רבים ובגדים מוזהבים וזה חסר זה המותר מן הפרנסה - אין עול בו ולא חמס ולא מי שהגיע אל זה המותר שלט בדבר מוסף בעצמו ואמנם הגיע לדמיון מכזב או לשחוק ולא זה החסר מותר הפרנסה חסר דבר מחויב - "ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו". זהו על הרוב בכל זמן ובכל מקום ולא תביט לזר - כמו שבארנו:

(3) The third class of evils comprises those which every one causes to himself by his own action. This is the largest class, and is far more numerous than the second class. It is especially of these evils that all men complain, only few men are found that do not sin against themselves by this kind of evil. Those that are afflicted with it are therefore justly blamed in the words of the prophet, "This hath been by your means" (Mal. 1:9); the same is expressed in the following passage, "He that doeth it destroyeth his own soul" (Prov. 6:32). In reference to this kind of evil, Solomon says, "The foolishness of man perverteth his way" (ibid. 19:3). In the following passage he explains also that this kind of evil is man's own work, "Lo, this only have I found, that God hath made man upright, but they have thought out many inventions" (Eccles. 7:29), and these inventions bring the evils upon him. The same subject is referred to in Job (v. 6), "For affliction cometh not forth of the dust, neither doth trouble spring out of the ground." These words are immediately followed by the explanation that man himself is the author of this class of evils, "But man is born unto trouble." This class of evils originates in man's vices, such as excessive desire for eating, drinking, and love; indulgence in these things in undue measure, or in improper manner, or partaking of bad food. This course brings diseases and afflictions upon body and soul alike. The sufferings of the body in consequence of these evils are well known; those of the soul are twofold:--First, such evils of the soul as are the necessary consequence of changes in the body, in so far as the soul is a force residing in the body; it has therefore been said that the properties of the soul depend on the condition of the body. Secondly, the soul, when accustomed to superfluous things, acquires a strong habit of desiring things which are neither necessary for the preservation of the individual nor for that of the species. This desire is without a limit, whilst things which are necessary are few in number and restricted within certain limits; but what is superfluous is without end--e.g., you desire to have your vessels of silver, but golden vessels are still better: others have even vessels of sapphire, or perhaps they can be made of emerald or rubies, or any other substance that could be suggested, Those who are ignorant and perverse in their thought are constantly in trouble and pain, because they cannot get as much of superfluous things as a certain other person possesses. They as a rule expose themselves to great dangers, e.g., by sea-voyage, or service of kings, and all this for the purpose of obtaining that which is superfluous and not necessary. When they thus meet with the consequences of the course which they adopt, they complain of the decrees and judgments of God; they begin to blame the time, and wonder at the want of justice in its changes; that it has not enabled them to acquire great riches, with which they could buy large quantities of wine for the purpose of making themselves drunk, and numerous concubines adorned with various kind of ornaments of gold, embroidery, and jewels, for the purpose of driving themselves to voluptuousness beyond their capacities, as if the whole Universe existed exclusively for the purpose of giving pleasure to these low people. The error of the ignorant goes so far as to say that God's power is insufficient, because He has given to this Universe the properties which they imagine cause these great evils, and which do not help all evil-disposed persons to obtain the evil which they seek, and to bring their evil souls to the aim of their desires, though these, as we have shown, are really without limit. The virtuous and wise, however, see and comprehend the wisdom of God displayed in the Universe. Thus David says, "All the paths of the Lord are mercy and truth unto such as keep His covenant and His testimonies" (Ps. 25:10). For those who observe the nature of the Universe and the commandments of the Law, and know their purpose, see clearly God's mercy and truth in everything; they seek, therefore, that which the Creator intended to be the aim of man, viz., comprehension. Forced by the claims of the body, they seek also that which is necessary for the preservation of the body, "bread to eat and garment to clothe," and this is very little; but they seek nothing superfluous: with very slight exertion man can obtain it, so long as he is contented with that which is indispensable. All the difficulties and troubles we meet in this respect are due to the desire for superfluous things: when we seek unnecessary things, we have difficulty even in finding that which is indispensable. For the more we desire to have that which is superfluous, the more we meet with difficulties; our strength and possessions are spent in unnecessary things, and are wanting when required for that which is necessary. Observe how Nature proves the correctness of this assertion. The more necessary a thing is for living beings, the more easily it is found and the cheaper it is; the less necessary it is, the rarer and clearer it is. E.g., air, water, and food are indispensable to man: air is most necessary, for if man is without air a short time he dies; whilst he can be without water a day or two. Air is also undoubtedly found more easily and cheaper [than water]. Water is more necessary than food; for some people can be four or five days without food, provided they have water; water also exists in every country in larger quantities than food, and is also cheaper. The same proportion can be noticed in the different kinds of food; that which is more necessary in a certain place exists there in larger quantities and is cheaper than that which is less necessary. No intelligent person, I think, considers musk, amber, rubies, and emerald as very necessary for man except as medicines: and they, as well as other like substances, can be replaced for this purpose by herbs and minerals. This shows the kindness of God to His creatures, even to us weak beings. His righteousness and justice as regards all animals are well known; for in the transient world there is among the various kinds of animals no individual being distinguished from the rest of the same species by a peculiar property or an additional limb. On the contrary, all physical, psychical, and vital forces and organs that are possessed by one individual are found also in the other individuals. If any one is somehow different it is by accident, in consequence of some exception, and not by a natural property; it is also a rare occurrence. There is no difference between individuals of a species in the due course of Nature; the difference originates in the various dispositions of their substances. This is the necessary consequence of the nature of the substance of that species: the nature of the species is not more favourable to one individual than to the other. It is no wrong or injustice that one has many bags of finest myrrh and garments embroidered with gold, while another has not those things, which are not necessary for our maintenance; he who has them has not thereby obtained control over anything that could be an essential addition to his nature, but has only obtained something illusory or deceptive. The other, who does not possess that which is not wanted for his maintenance, does not miss anything indispensable: "He that gathered much had nothing over, and he that gathered little had no lack: they gathered every man according to his eating" (Exod. 16:18). This is the rule at all times and in all places; no notice should be taken of exceptional cases, as we have explained.

6 ו

ולפי שתי הבחינות האלו יתבאר לך חסדי האלוה ית' על ברואיו מהמציאו ההכרחי על הסדר והשוותו בין אישי המין בבריאתם. ולפי זאת הבחינה האמיתית אמר אדון החכמים "כי כל דרכיו משפט" ואמר דוד "כל ארחות יי חסד ואמת וגו'" כמו שבארנו; ובבאור אמר דוד "טוב יי לכל ורחמיו על כל מעשיו" - כי המצאתנו היא הטוב הגדול הגמור כמו שבארנו. ובריאת הכח המנהיג לבעל החיים היא הרחמים עליו כמו שבארנו:

In these two ways you will see the mercy of God toward His creatures, how He has provided that which is required, in proper proportions, and treated all individual beings of the same species with perfect equality. In accordance with this correct reflection the chief of the wise men says, "All his ways are judgment" (Deut. 32:4); David likewise says: "All the paths of the Lord are mercy and truth" (Ps. 25:10); he also says expressly "The Lord is good to all; and his tender mercies are over all his works" (ibid. 145:9); for it is an act of great and perfect goodness that He gave us existence: and the creation of the controlling faculty in animals is a proof of His mercy towards them, as has been shown by us.