2:5ב׳:ה׳
1 א

מניחין בסוף הספר כדי להקיף עמוד וצריך לעשות עמוד בסופו וצריך להניח בתחלתו כדי להקיפו ובתורה צריך לעשות עמוד מכאן ומכאן ולפיכך גוללין הספר לתחלתו ובתורה לאמצעיתו ואין פוחתין את התורה מב׳ יריעות (וכ"ה בירושלמי פ"א דמגילה) וארכו: