Gittin 69bגיטין ס״ט ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Gittin 69b"
Toggle Reader Menu Display Settings
69bס״ט ב

וניטייפיה אתלת קלחי כרבא וניבחשיה בגווזא דמרמהין וכי בשיל גווזא במרמהין בשיל ליה כוליה ואי לא ליתי נפקי דכלבא חיורא וניגבול בנטפא וכמה דאפשר נפקא לא ניכול דמפריק

and let him drip it on three stalks of cabbage and stir it with a sprig from a marjoram bush. And when the sprig of marjoram is boiled all of it will be boiled. And if he is not able to do that, let him take the feces of a white dog and let him mix it with balm. And as much as possible let him not eat the feces because it causes the separation of the limbs.

לגירא ליתי גירא דלילתא וניפכיה ונשדי מיא עלויה ונשתי ואי לא ליתי ממיא דאישתי מינייהו כלבא בליליא וניזדהר מגילויא לגילויא אנפקא דחמרא חייא

With regard to a remedy for a stinging pain [gira], let him bring a stone called an arrow of Lilith, and let him turn it upside down. And let him pour water on it and drink it. And if he is not able to do that, let him bring water from which a dog drank at night, and let him be careful about leaving the water uncovered at night, in case a snake drank from it and left its venom in the water. A remedy for drinking uncovered water is to drink a quarter-log [anpaka] of undiluted wine.

למורסא אנפקא דחמרא באהלא תולאנא

As a remedy for a pus-filled wound, one should drink a quarter-log of wine steeped in red ice plant.

לפירחא דליבא ליתי תלת ברושייאתא דשערי ונשטרינהו בכמכא דלא עבר עילויה ארבעין יומין וניכול ונשתי אבתרייהו חמרא מרקא א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא וכל שכן דפרח ליביה אמר ליה אנא ליוקרא דליבא אמרי

As a remedy for palpitations of the heart, i.e., if his heart is beating too fast, let him bring three loaves of barley, and soak them in kamka from which forty days have not yet passed since being made. And let him eat the loaves and drink diluted wine after consuming them. Rav Aḥa of Difti said to Ravina: All the more so his heart will palpitate from these foods. Ravina said to him: You misheard what I had said; I said this as a remedy for heaviness of the heart.

לפירחא דליבא ליתי תלת ברושייאתא דחיטי ונישטרינהו בדובשא וניכול ונישתי אבתרייהו חמרא חייא

As a remedy for palpitations of the heart, let him bring three loaves of wheat, soak them in honey, and eat them. And let him drink undiluted wine after them.

לצרחא דליבא ליתי תלת ביעי נינייא וביעתא דכמונא וביעתא דשומשימי וליכול

As a remedy for heart pain, let him bring three egg-bulks of mint, and an egg-bulk of cumin, and an egg-bulk of sesame seeds, and let him eat them together.

לכאב מעי ליתי תלת מאה פלפלי אריכתא וכל יומי נשתי מאה מינייהו בחמרא רבין דמן נרש עבד לה לברתיה דרב אשי מאה וחמשין מהני דידן ואתסיא

As a remedy for pain of the intestines, let him bring three hundred long peppers, and every day let him drink one hundred of them with wine. It is told: Ravin of the city of Neresh prepared one hundred and fifty of our, i.e., Babylonian, peppers for the daughter of Rav Ashi, who had this illness, and she was healed.

לכירצא אנפקא דחמרא באטרפא דעראה לכירצא חיורא ליתי ביזרא גלגילא וניציירה בשיסתג וניתייריה במיא ונשתיה ונזדהר מבינתא דאי לא מנקבא לה למעייניה

As a remedy for roundworm, he should drink a quarter-log of wine steeped in laurel leaves. As a remedy for white worm, let him bring cress and tie it with a piece of woven cloth. And let him soak it in water and drink it. And let him be careful with the seed, as if he is not careful enough there is a danger that it will grow inside him and puncture his intestines.

למיסר סיסין רטיבא במיא למישרא יבישתא במיא וסימנך איצא רטיבא דסכר נהרא

The remedy to bind the bowels, i.e., to cure diarrhea, is to consume the chamomile [sisin] plant when it is wet with water. And the remedy to relax the bowels and relieve constipation is to drink dry chamomile soaked in water, which acts as a laxative. And your mnemonic so as not to confuse these remedies is as follows: Wet grass [itza] that is used to dam rivers, and through this he will remember that moist chamomile is used to stop diarrhea.

לטחלא ליתי שב ביני דמיא ונייבשינהו בטולא וכל יומא נישתי תרתי ותלתא בחמרא ואי לא ליתי טחלא דציפרתא דלא איפתח ונטחיא בתנורא ונוקי להדיה ונימא כי היכי דיביש האי טחלא נייבש טחליא דפלוני בר פלוניתא

As a remedy for illness of the spleen, let him bring seven leeches, dry them in the shade, and every day drink two or three of them with wine. And if he is not able to do this, let him bring the spleen of a female goat that has not given birth, and place it in the oven, and stand across from it, and let him say: Just as this spleen is dried, so shall the spleen of so-and-so, son of so-and-so, be dried.

ואי לא ניטחייה ביני אורבי דביתא חדתא ונימא הכי ואי לא ליבקי שכבא דשכיב בשבתא ונישקליה לידיה ונותבה אטחליה ונימא כי היכי דיביש הא ידא נייבש טחליא דפלוני בר פלוניתא

And if he is not able to do this, let him place the goat spleen between the bricks of a new house, and let him say this same statement. And if not, let him search for someone who died on Shabbat and let him take the hand of the deceased, and let him place it on his spleen and say: Just as the hand of so-and-so was dried, so too, the spleen of so-and-so, the son of so-and-so, should be dried.

ואי לא ניתי ביניתא וניטווייה בי נפחא וניכליה במיא דבי נפחא ונישתי ממיא דבי נפחא ההיא עיזא דהות שתיא מיא דבי נפחא אישתחיט ולא אישתכח לה טחלא

And if he is not able to do this, let him take a fish and roast it in the house of a blacksmith. And let him eat it with the water from the blacksmith’s house in which the red-hot metal is cooled. And let him drink water from the blacksmith’s house. The Gemara brings corroborative evidence to this remedy: A certain goat drank water from the blacksmith’s house, and when it was slaughtered there was no spleen found inside it.

ואי לא ליפתח חביתא דחמרא לשמיה א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי אי אית ליה חביתא דחמרא לא אתי לקמיה דמר אלא מרגל בפת שחרית דמעליא לכולי גופיה

And if he is not able to do this, let him open a barrel of wine for his sake, i.e., let him drink a large amount of wine. Rav Aḥa, son of Rava, said to Rav Ashi: If he has a barrel of wine he will not come before my Master for a remedy, as the wine will already have healed him. Rather, what should he do to maintain his health? Let him become accustomed to eat bread in the morning, because it benefits his entire body.

לרושחתא ליתי אקיקא ואילווא ואספירכא ומרתכא וחומרתא דפילון ושיאפא דחמימתא ונינקט בשחקי דכיתנא בקייטא ודעמר גופנא בסיתוא ואי לא לישתי שיכרא מרקא

As a remedy for hemorrhoids, let him bring acacia [akika], and aloe [ilava], and mercury, and silver dross, and a bundle [ḥumreta] of fragrant herbs [defilon], and feces of pigeons [ḥamimta]. And let him take it in linen bags in the summer, or cotton bags in the winter, and place them on the afflicted area. And if he is not able to do that, let him drink diluted beer.

לשיגרונא ליתי פתיא דמוניני וניגנדריה שיתין זימני אהא מטחתיה ושיתין זימני אהא מטחתיה

For rheumatism [shigrona], let him bring a vessel full of brine from small fish [moninei] and roll it sixty times on this thigh and sixty times on that thigh.

לצמירתא ניתי תלת ניטופייתא מישחא דכופרא ותלת ניטופייתא איצרא דכרתי ותלת ניטופייתא דחמרא נקידא ולישדי ליה לאיש באמה ולאשה באותו מקום

As a remedy for a bladder stone [litzmireta], let him bring three drops of tar oil, which is oil that emerges from burning wood, three drops from the squeezing [itzra] of leeks, and three drops of clean wine, and place this mixture, for a man on the penis, and for a woman on that place, i.e., her genital area.

ואי לא ליתי אונא דזיקא ולתלי ליה לאיש באמה ולאשה בדדין ואי לא ליתי חוטא דזהוריתא דשדתיה דומה בת דומה וליתלי ליה לאיש באמה ולאשה בדדין

And if he is not able to do this, let him bring the ear, i.e., handle, of a wine sac and suspend it, for a man from his penis, and for a woman from her breasts. And if he is not able to do this, let him bring a crimson string spun by a woman suspected of prostitution who is also the daughter of a suspected woman, and let him suspend it, for a man from his penis and for a woman from her breasts.

ואי לא ליתי כינה דזכר ונקבה וליתלי ליה לאיש באמה ולאשה באותו מקום וכי משתין נשתין אסיסנא יבישתא בצינורא דדשא ונעיין בחומרתא דנפק' מיניה דמעליא לכולהו צימרא

And if not, let him bring a louse from a male and a louse from a female, and suspend it, for a man from his penis, and for a woman on that place, i.e., her genital area. And when he urinates let him urinate on a dry branch [sisna] by the door pivot. And let him examine the bladder stone that comes out of him with the urine, as it is effective as a remedy for any illness accompanied by a fever [tzimra] if he grinds it and uses it.

לצימרא ברא ליתי תלתא גריבי סופלי ותלתא גריבי אטרף אדרא ונישלוקינהו כל חד לחודיה וליתיב בינייהו ולתבינהו בתרתי משיכלי וניתי פתורא וננח עילויה וניקום מעילוי האי ולותיב עילוי האי ומעילוי האי ולותיב עילוי האי עד דניסק ביה הבלא ולסחי מינייהו וכי שתי ממיא דאדרא לישתי ממיא דסופלי לא לישתי משום דמיעקרי

As a remedy for an external fever, let him bring three se’a of date pits [suflei], and three se’a [gerivei] of leaves of an eder tree. Let him cook each one individually and sit between them. And let him place them in two basins, and bring a table and place it over him. And let him stand up from over this basin and sit over this basin, and then let him stand up from over this basin and sit over this basin, until the heat rises on him and he becomes very hot. And let him wash from the water of both basins, and when he drinks, let him drink from the basin containing the eder water. But do not let him drink from the basin containing the date water, because it causes infertility.

לצימרא גוונא ליתי שבעה בוני דסילקא משב משארי ונישלוקינהו בעפרייהו וניכול ונישתי אטרף אדרא בשיכרא או

As a remedy for an internal fever, let him bring seven handfuls of beet leaves from seven furrows. And let him cook them with their dirt and eat them. And let him drink from eder leaves mixed with beer or