Gittin 68b:7גיטין ס״ח ב:ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Gittin 68b:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
68bס״ח ב
1 א

איחננא ליה כפא לקומתיה מיניה איתבר ביה גרמא אמר היינו דכתיב (משלי כה, טו) ולשון רכה תשבר גרם

and she begged him not to knock down the house. He bent his body away from her, to the other side, and broke one of his bones. He said: This is as it is written: “Soft speech can break a bone” (Proverbs 25:15).

2 ב

חזא סמיא דהוה קא טעי באורחא אסקיה לאורחיה חזא רויא דהוה קא טעי באורחא אסקיה לאורחיה חזא חדוותא דהוו קמחדי לה בכה שמעיה לההוא גברא דהוה קאמר לאושכפא עביד לי מסאני לשב שני אחיך חזא ההוא קסמא דהוה קסים אחיך

Ashmedai saw a blind man who was lost on the road and he brought him to the correct road. He saw a drunk who was lost on the road and he brought him to the correct road. He saw the joy of a wedding celebration in which they were celebrating, and he cried. He heard a certain man say to a shoemaker [ushkafa]: Make me shoes that will last for seven years, and he laughed. He saw a certain sorcerer performing magic, and he laughed.

3 ג

כי מטא להתם לא עיילוה לגביה דשלמה עד תלתא יומי יומא קמא אמר להו אמאי לא קא בעי לי מלכא לגביה א"ל אנסיה מישתיא שקל לבינתא אותיב אחברתה אתו אמרו ליה לשלמה אמר להו הכי אמר לכו הדור אשקיוה

When Ashmedai arrived there, in Jerusalem, they did not bring him before Solomon until three days had passed. On the first day he said to them: Why doesn’t the king want me to come to him? They said to him: He drank too much and was overcome by drink. Ashmedai took a brick and placed it on top of another brick. The servants came and told Solomon what he had done. Solomon interpreted the action and said to them: This is what he said to you through this allusion: Return and give the king more to drink.

4 ד

למחר אמר להו ואמאי לא קא בעי לי מלכא לגביה אמרו ליה אנסיה מיכלא שקל לבינתא מחברתה אותבה אארעא אתו אמרו ליה לשלמה אמר להו הכי אמר לכו נגידו מיניה מיכליה

The following day Ashmedai said to them: And why doesn’t the king want me to come to him? They said to him: He ate too much and was overcome by food. Ashmedai took the brick off the other brick and placed it on the ground. The servants came and told Solomon what Ashmedai had done. He interpreted Ashmedai’s actions and said to them: This is what he said to you through this allusion: Take his food away from him.

5 ה

[לסוף] תלתא יומי עייל לקמיה שקל קניא ומשח ארבעה גרמידי ושדא קמיה א"ל מכדי כי מיית ההוא גברא לית ליה בהדין עלמא אלא ד' גרמידי השתא כבשתיה לכולי עלמא ולא שבעת עד דכבשת נמי לדידי

At the end of three days Ashmedai came before Solomon. Ashmedai took a reed and measured four cubits [garmidei], and threw it before him. He said to Solomon: See, when that man, Solomon, dies, he will have nothing in this world except the four cubits of his grave. Now you have conquered the entire world and yet you are not satisfied until you also conquer me?

6 ו

א"ל לא קא בעינא מינך מידי בעינא דאיבנייה לבית המקדש וקא מיבעי לי שמירא א"ל לדידי לא מסיר לי לשרא דימא מסיר ליה ולא יהיב ליה אלא לתרנגולא ברא דמהימן ליה אשבועתיה

Solomon said to him: I need nothing from you. I want to build the Temple and I need the shamir for this. Ashmedai said to him: The shamir was not given to me, but it was given to the angelic minister of the sea. And he gives it only to the wild rooster, also known as the dukhifat or the hoopoe, whom he trusts by the force of his oath to return it.

7 ז

ומאי עבד ביה ממטי ליה לטורי דלית בהו ישוב ומנח לה אשינא דטורא ופקע טורא ומנקיט מייתי ביזרני מאילני ושדי התם והוי ישוב והיינו דמתרגמינן נגר טורא

And what does the wild rooster do with it? He brings it to mountains that are not fit for habitation, and he places the shamir on the craggy rock and the mountain splits. And he takes and brings seeds of trees, throws them there, and it becomes fit for habitation. And this is why we interpret the word dukhifat as a cutter of mountains [naggar tura], i.e., the Aramaic translation of the word dukhifat in the Bible is naggar tura, cutter of mountains.

8 ח

בדקו קינא דתרנגולא ברא דאית ליה בני וחפויה לקיניה זוגיתא חיורתי כי אתא בעי למיעל ולא מצי אזל אייתי שמירא ואותביה עלויה רמא ביה קלא שדייה שקליה אזל חנק נפשיה אשבועתיה

They investigated and found the nest of a wild rooster in which there were chicks, and he covered its nest with translucent glass. When the rooster came it wanted to enter the nest but was unable to do so. It went and brought the shamir and placed it on top to crack the glass. Solomon’s servant threw a clump of dirt at the rooster and the rooster knocked over the shamir. The man took it and the wild rooster went and strangled itself over the fact that it had not kept its oath, by not returning the shamir.

9 ט

אמר ליה בניהו מאי טעמא כי חזיתיה לההוא סמיא דהוה קא טעי באורחא אסיקתיה לאורחיה אמר ליה מכרזי עליה ברקיעא דצדיק גמור הוא ומאן דעבד ליה ניחא נפשיה זכי לעלמא דאתי

Later, Benayahu said to Ashmedai: What is the reason that when you saw that blind man who was lost on the road you brought him to the correct road? Ashmedai said to him: They proclaim about him in heaven that he is a completely righteous man, and anyone who does good for his soul shall merit to enter the World-to-Come.

10 י

ומאי טעמא כי חזיתיה לההוא רויא דקטעי באורחא אסיקתיה לאורחיה א"ל מכרזי עליה ברקיעא דרשע גמור הוא ועבדי ליה ניחא נפשיה כי היכי דליכליה לעלמא

Then Benayahu asked: And what is the reason that when you saw the drunk man who was lost on the road you brought him to the correct road? Ashmedai said to him: They proclaim about him in heaven that he is a completely wicked man. And I did good for his soul so that he will consume his reward in this world and not have any reward in the World-to-Come.

11 יא

מאי טעמא כי חזיתיה לההוא חדוותא בכית אמר ליה בעי מימת גברא בגו תלתין יומין ובעיא מינטר ליבם קטן תליסרי שנין

Benayahu continued and asked him: What is the reason that when you saw that joy of the wedding you cried? Ashmedai said to him: I knew that this man will die within thirty days. And his wife is required to wait for the yavam, the husband’s brother, who is a minor, to reach the age of thirteen years, the age of majority, so that he can release her through ḥalitza, the ritual through which the yavam frees the yevama of her levirate bonds.

12 יב

מאי טעמא כי שמעתיה לההוא גברא דאמר ליה לאושכפא עביד לי מסאני לשב שנין אחיכת אמר ליה ההוא שבעה יומי לית ליה מסאני לשב שנין בעי

In addition, he asked: What is the reason that when you heard that man say to a shoemaker: Make me shoes that will last for seven years, you laughed? Ashmedai said to him: That man does not have seven days to live; does he need shoes that will last for seven years?

13 יג

מ"ט כי חזיתיה לההוא קסמא דהוה קסים אחיכת אמר ליה דהוה יתיב אבי גזא דמלכא לקסום מאי דאיכא תותיה

Benayahu then asked: What is the reason that when you saw that sorcerer performing magic you laughed? Ashmedai said to him: Because he was sitting on the king’s treasury [bei gaza]. Let him use his magic to know what there is buried underneath him.

14 יד

תרחיה גביה עד דבנייה לבית המקדש יומא חד הוה קאי לחודיה אמר ליה כתיב (במדבר כד, ח) כתועפות ראם לו ואמרינן כתועפות אלו מלאכי השרת ראם אלו השדים מאי רבותייכו מינן

Solomon kept Ashmedai with him until he completed building the Temple. One day he stood with Ashmedai alone. He said to Ashmedai: It is written: “For him like the lofty horns of the wild ox” (Numbers 24:8), and the Sages say in explanation of the verse: “Like the lofty horns”; these are the ministering angels. “The wild ox”; these are the demons. In what way are you greater than us? Why does the verse praise your abilities and powers over those of human beings?

15 טו

א"ל שקול שושילתא מינאי והב לי עיזקתך ואחוי לך רבותאי שקליה לשושילתא מיניה ויהיב ליה עיזקתיה בלעיה אותביה לחד גפיה ברקיעא ולחד גפיה בארעא פתקיה ארבע מאה פרסי על ההיא שעתא אמר שלמה (קהלת א, ג) מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש

Ashmedai said to him: Take the chain engraved with God’s name off me and give me your ring with God’s name engraved on it, and I will show you my strength. Solomon took the chain off him and he gave him his ring. Ashmedai swallowed the ring and grew until he placed one wing in the heaven and one wing on the earth. He threw Solomon a distance of four hundred parasangs. With regard to that moment Solomon said: “What profit is there for a person through all of his toil under the sun?” (Ecclesiastes 1:3). With Solomon deposed from the throne, Ashmedai took his place.

16 טז

(קהלת ב, י) וזה היה חלקי מכל עמלי מאי וזה רב ושמואל חד אמר מקלו וחד אמר גונדו היה מחזר על הפתחים כל היכא דמטא אמר (קהלת א, יב) אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים כי מטא גבי סנהדרין אמרו רבנן מכדי שוטה בחדא מילתא לא סריך מאי האי

With regard to the verse: “And this was my portion from all of my toil” (Ecclesiastes 2:10), the Gemara asks: What is the meaning of the expression: “And this”? This expression is always an allusion to an item that is actually in his hand or can be shown. Rav and Shmuel disagree with regard to the meaning of this phrase. One said: This is referring to Solomon’s staff that remained in his hand. And one said: This is referring to his cloak. Solomon circulated from door to door collecting charity, and wherever he arrived he would say: “I, Ecclesiastes, was king over Israel in Jerusalem” (Ecclesiastes 1:12). When he finally arrived at the Sanhedrin in Jerusalem the sages said: Now, an imbecile does not fixate on one matter all of the time, so what is this matter? Is this man perhaps telling the truth that he is Solomon?

17 יז

אמרו ליה לבניהו קא בעי לך מלכא לגביה אמר להו לא שלחו להו למלכוותא קאתי מלכא לגבייכו שלחו להו אין קאתי שלחו להו בידקו בכרעיה שלחו להו במוקי קאתי

The sages said to Benayahu: Does the king require you to be with him? Benayahu said to them: No. They sent to the queens and asked: Does the king come to be with you? The queens sent a response to them: Yes, he comes. They sent a request to the queens: Check his feet to see if they are human feet. The queens sent a response to the sages: He always comes in socks [bemokei], and it is not possible to see his feet.

18 יח

וקא תבע להו בנידותייהו וקא תבע לה נמי לבת שבע אימיה אתיוה לשלמה והבו ליה עזקתא ושושילתא דחקוק עליה שם כי עייל חזייה פרח

The queens continued discussing the king’s behavior: And he demands of them, i.e., the queens, to engage in sexual inter-course when they are menstruating. And he also demands that Bathsheba his mother engage in sexual intercourse with him. Once the Sanhedrin heard this they understood that this was an imposter and not actually Solomon. They brought Solomon, gave him a ring and the chain on which the name of God was carved. When Solomon entered, Ashmedai saw him and fled.

19 יט

ואפילו הכי הוה ליה ביעתותא מיניה והיינו דכתיב (שיר השירים ג, ז) הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה איש חרבו על יריכו מפחד בלילות

The Gemara adds: And even so, although Ashmedai fled, Solomon was fearful of him, and this is as it is written: “Behold the bed of Solomon surrounded by sixty strong men from the warriors of Israel. All of them holding swords and trained in war, each man with his sword on his thigh from fear in the nights” (Song of Songs 3:7–8).

20 כ

רב ושמואל חד אמר מלך והדיוט וחד אמר מלך והדיוט ומלך

Rav and Shmuel disagreed with regard to this story of Solomon. One said: He was a king and afterward he became a commoner, and never returned to his position as king. And one said: He was a king, and became a commoner, and a king, as ultimately he returned to his throne and defeated Ashmedai.

21 כא

לדמא דרישא ליתי שורבינא ובינא ואסא דרא וזיתא וחילפא וחילפי דימא ויבלא ולישלוקינהו בהדי הדדי ולנטול תלת מאה כסי אהאי גיסא דרישא ותלת מאה כסי אהאי גיסא דרישא

§ The Gemara returns to the discussion concerning the different remedies with which the chapter began: As a remedy for a headache caused by excessive blood in the head, let him bring cypress [shurvina], willow, fresh myrtle [asa dara], olive, poplar, sea willow, and cynodon grass and boil them together. And he should pour three hundred cups of this liquid on one side of his head and three hundred cups on this, the other side of his head.

22 כב

ואי לא ליתי ורדא חיורא דקאי בחד דרא ולישלקיה ולינטול שיתין כסי אהאי גיסא דרישא ושיתין כסי אהאי גיסא דרישא

And if it is not effective or he is unable to obtain all of these ingredients then let him bring a white rose [varda] that stands in one row, meaning that it was growing alone, and he should boil it. And he should pour sixty cups on this side of his head and sixty cups on this side of his head.

23 כג

לצליחתא ליתי תרנגולא ברא ולישחטיה בזוזא חיורא אההוא גיסא דכייב ליה ונזדהר מדמיה דלא לסמינהו לעיניה וליתלייה בסיפא דבבא דכי עייל חייף ביה וכי נפיק חייף ביה

As a remedy for a migraine, let him bring a wild rooster and slaughter it using a silver dinar, so that the blood flows over the side of his head that hurts him. And he should be careful of its blood so as not to blind his eye. And he should hang it on the doorpost of his house, so that when he enters he rubs against it and when he exits he rubs against it.