Gevurat Anashim
Introduction הקדמה
1 א

שבת"י וראיתי שערוריה בדברי הפוסקים ובפרט בדברי הפוסקי' האחרונים בענין אשה שטוענת על בעלה שאין לו גבורת אנשים וקצת מהם האריכו בתשובותיהם זה אומר בכה וזה אומר בכה ולפי קט שכלי לא ישרו בעיני. גם בעלי הש״ע כתבו בזה כמה דינים שונים שאינם נכונים לענ״ד. ע"כ אמרתי עתה באתי במגילת ספר כתוב הדור הוא לכל אשר יקראה״ו באמת להעלות רשום בכתב אמת את אשר הורוני מן השמים. ולבאר הכל בארוכה ללבן ולברר כשמלה הדינים המסתעפים כענפים היוצאים מכלל דברי אלה:

2 ב

ולהיות כי רגילים אנשי דורנו לפסוק תמיד כדברי הש״ע והגהותיו ולפי דעתי הקלושה לא יצאו בעלי הש״ע ידי חובתן בדבריהם אלו ואין בהם מתום מראש ועד סוף. ע״כ אעתיק מתחילה דברי הש״ע והגהותיו. ועליהם אבנה יסוד ומגדל עוז לערוך מערכה במלחמת ה׳. ובו יתגלגלו השגות ותפיסות על שאר הפוסקים האחרונים. ובזה נבוא אל האמת. ומי ששמו אמת. וחותמו אמת. ונתן לנו תורת אמת. ינחנו בדרך אמת: