Loading...טעינה...
29כ״ט
1 א

און יעקב האָט אױפֿגעהױבן זײַנע פֿיס, און איז געגאַנגען צו דעם לאַנד פֿון די קינדער פֿון מזרח.

Jacob resumed his journey and came to the land of the Easterners.

2 ב

און ער האָט אַ קוק געטאָן, ערשט אַ ברונעם איז אין פֿעלד, און זע, דרײַ סטאַדעס שאָף הױערן דאָרטן בײַ אים; װאָרום פֿון יענעם ברונעם פֿלעגט מען אָנטרינקען די סטאַדעס, און דער שטײן אױפֿן מױל פֿון ברונעם איז געװען גרױס.

There before his eyes was a well in the open. Three flocks of sheep were lying there beside it, for the flocks were watered from that well. The stone on the mouth of the well was large.

3 ג

און אַז דאָרטן האָבן זיך צונױפֿגעזאַמלט אַלע סטאַדעס, האָט מען אַראָפּגעקײַקלט דעם שטײן פֿון דעם מױל פֿון ברונעם, און מע האָט אָנגעטרונקען די שאָף, און אומגעקערט דעם שטײן אױפֿן מױל פֿון דעם ברונעם אױף זײַן אָרט.

When all the flocks were gathered there, the stone would be rolled from the mouth of the well and the sheep watered; then the stone would be put back in its place on the mouth of the well.

4 ד

האָט יעקב צו זײ געזאָגט: פֿון װאַנען זײַט איר, מײַנע ברידער? האָבן זײ געזאָגט: פֿון חָרָן זײַנען מיר.

Jacob said to them, “My friends, where are you from?” And they said, “We are from Haran.”

5 ה

האָט ער צו זײ געזאָגט: קענט איר לָבָן דעם זון פֿון נָחוֹרן? האָבן זײ געזאָגט: מיר קענען.

He said to them, “Do you know Laban the son of Nahor?” And they said, “Yes, we do.”

6 ו

האָט ער צו זײ געזאָגט: איז פֿריד צו אים? האָבן זײ געזאָגט: פֿריד; און אָן קומט זײַן טאָכטער רחל מיט די שאָף.

He continued, “Is he well?” They answered, “Yes, he is; and there is his daughter Rachel, coming with the flock.”

7 ז

האָט ער צו זײ געזאָגט: זעט, דער טאָג איז נאָך גרױס, נאָך ניט צײַט דאָס פֿי זאָל אײַנגעזאַמלט װערן; טרינקט אָן די שאָף, און גײט פֿיטערט.

He said, “It is still broad daylight, too early to round up the animals; water the flock and take them to pasture.”

8 ח

האָבן זײ געזאָגט: מיר קענען ניט, ביז װאַנען אַלע סטאַדעס װעלן זיך צונױפֿזאַמלען, און מע װעט אַראָפּקײַקלען דעם שטײן פֿון דעם מױל פֿון ברונעם; און מיר װעלן אָנטרינקען די שאָף.

But they said, “We cannot, until all the flocks are rounded up; then the stone is rolled off the mouth of the well and we water the sheep.”

9 ט

װי ער רעדט נאָך מיט זײ, אַזױ איז רחל אונטערגעקומען מיט איר פֿאָטערס שאָף; װאָרום זי איז געװען אַ פּאַסטוכערין.

While he was still speaking with them, Rachel came with her father’s flock; for she was a shepherdess.

10 י

און עס איז געװען, װי יעקב האָט דערזען רחלען, די טאָכטער פֿון לָבָן, זײַן מוטערס ברודער, און די שאָף פֿון לָבָן, זײַן מוטערס ברודער, אַזױ האָט יעקב גענענט, און האָט אַראָפּגעקײַקלט דעם שטײן פֿון דעם מױל פֿון ברונעם, און האָט אָנגעטרונקען די שאָף פֿון לָבָן, זײַן מוטערס ברודער.

And when Jacob saw Rachel, the daughter of his uncle Laban, and the flock of his uncle Laban, Jacob went up and rolled the stone off the mouth of the well, and watered the flock of his uncle Laban.

11 יא

און יעקב האָט געקושט רחלען, און האָט אױפֿגעהױבן זײַן קָול און האָט געװײנט.

Then Jacob kissed Rachel, and broke into tears.

12 יב

און יעקב האָט דערצײלט רחלען אַז ער איז איר פֿאָטערס אַן אײגענער, און אַז ער איז רבקהס אַ זון; און זי איז געלאָפֿן, און האָט אָנגעזאָגט איר פֿאָטער.

Jacob told Rachel that he was her father’s kinsman, that he was Rebekah’s son; and she ran and told her father.

13 יג

און עס איז געװען, װי לָבָן האָט געהערט די הערונג װעגן יעקב, זײַן שװעסטערס זון, אַזױ איז ער אים געלאָפֿן אַנטקעגן, און ער האָט אים געהאַלדזט און אים געקושט, און האָט אים אַרײַנגעבראַכט אין זײַן הױז. און ער האָט דערצײלט לָבָנען אַלע יענע געשעענישן.

On hearing the news of his sister’s son Jacob, Laban ran to greet him; he embraced him and kissed him, and took him into his house. He told Laban all that had happened,

14 יד

און לָבָן האָט צו אים געזאָגט: פֿאַר װאָר, מײַן ביין און מײַן פֿלײש ביסטו. און ער איז געזעסן בײַ אים אַ חוֹדש צײַט.

and Laban said to him, “You are truly my bone and flesh.” When he had stayed with him a month’s time,

15 טו

האָט לָבָן געזאָגט צו יעקבן: צי װײַל דו ביסט מײַנער אַן אײגענער, זאָסלטו מיר דינען אומזיסט? זאָג מיר װאָס איז דײַן לױן.

Laban said to Jacob, “Just because you are a kinsman, should you serve me for nothing? Tell me, what shall your wages be?”

16 טז

און לָבָן האָט געהאַט צװײ טעכטער; דער נאָמען פֿון דער עלטערער איז געװען לאה, און דער נאָמען פֿון דער ייִנגערער רחל.

Now Laban had two daughters; the name of the older one was Leah, and the name of the younger was Rachel.

17 יז

און לאהס אױגן זײַנען געװען שלאַפֿע, און רחל איז געװען שײן אױפֿן געשטאַלט, און שײן אױפֿן פּנים,

Leah had weak eyes; Rachel was shapely and beautiful.

18 יח

און יעקב האָט ליב געקריגן רחלען; און ער האָט געזאָגט: איך װעל דיר דינען זיבן יאָר פֿאַר דײַן ייִנגערער טאָכטער רחלען.

Jacob loved Rachel; so he answered, “I will serve you seven years for your younger daughter Rachel.”

19 יט

האָט לָבָן געזאָגט: בעסער איך זאָל זי דיר געבן, אײדער איך זאָל זי געבן צו אַן אַנדער מאַן; בלײַב בײַ מיר.

Laban said, “Better that I give her to you than that I should give her to an outsider. Stay with me.”

20 כ

און יעקב האָט געדינט פֿאַר רחלען זיבן יאָר, און זײ זײַנען געװען אין זײַנע אױגן אַזױ װי עטלעכע טעג, פֿון זײַן ליבשאַפֿט צו איר.

So Jacob served seven years for Rachel and they seemed to him but a few days because of his love for her.

21 כא

און יעקב האָט געזאָגט צו לָבָנען: גיב מיר מײַן װײַב, װאָרום מײַנע טעג זײַנען דערפֿילט געװאָרן; און איך װעל קומען צו איר.

Then Jacob said to Laban, “Give me my wife, for my time is fulfilled, that I may cohabit with her.”

22 כב

האָט לָבָן אײַנגעזאַמלט אַלע מענטשן פֿון דעם אָרט, און ער האָט געמאַכט אַ מאָלצײַט.

And Laban gathered all the people of the place and made a feast.

23 כג

און עס איז געװען אין אָװנט, האָט ער גענומען זײַן טאָכטער לאהן, און האָט זי געבראַכט צו אים, און ער איז געקומען צו איר.

When evening came, he took his daughter Leah and brought her to him; and he cohabited with her.—

24 כד

און לָבָן האָט איר געגעבן זײַן דינסט זִלפָּהן – פֿאַר אַ דינסט צו זײַן טאָכטער לאהן.

Laban had given his maidservant Zilpah to his daughter Leah as her maid.—

25 כה

און עס איז געװען אין דער פֿרי, ערשט דאָס איז לאה. האָט ער געזאָגט צו לָבָנען: װאָס האָסטו מיר דאָ געטאָן? האָב איך ניט געדינט בײַ דיר פֿאַר רחלען, און פֿאַר װאָס האָסטו מיך גענאַרט?

When morning came, there was Leah! So he said to Laban, “What is this you have done to me? I was in your service for Rachel! Why did you deceive me?”

26 כו

האָט לָבָן געזאָגט: עס װערט ניט געטאָן אַזױ אין אונדזער מקום, אױסצוגעבן די ייִנגערע פֿאַר דער עלטערער.

Laban said, “It is not the practice in our place to marry off the younger before the older.

27 כז

דערפֿיל די װאָך פֿון דער, און מיר װעלן דיר אױך יענע געבן, פֿאַר דעם דינסט װאָס דו װעסט דינען בײַ מיר נאָך זיבן אַנדערע יאָר.

Wait until the bridal week of this one is over and we will give you that one too, provided you serve me another seven years.”

28 כח

האָט יעקב אַזױ געטאָן, און ער האָט דערפֿילט די װאָך פֿון דער; און ער האָט אים געגעבן זײַן טאָכטער רחלען, אים פֿאַר אַ װײַב.

Jacob did so; he waited out the bridal week of the one, and then he gave him his daughter Rachel as wife.—

29 כט

און לָבָן האָט געגעבן צו זײַן טאָכטער רחלען זײַן דינסט בלהָהן פֿאַר אַ דינסט צו איר.

Laban had given his maidservant Bilhah to his daughter Rachel as her maid.—

30 ל

און ער איז געקומען אױך צו רחלען. און ער האָט רחלען אױך מער ליב געהאַט פֿון לאהן; און ער האָט געדינט בײַ אים נאָך זיבן אַנדערע יאָר.

And Jacob cohabited with Rachel also; indeed, he loved Rachel more than Leah. And he served him another seven years.

31 לא

און גאָט האָט געזען אַז לאה איז אומבאַליבט, און ער האָט געעפֿנט איר טראַכט; און רחל איז געװען אַן עקרה.

The LORD saw that Leah was unloved and he opened her womb; but Rachel was barren.

32 לב

און לאה איז טראָגעדיק געװאָרן, און האָט געבאָרן אַ זון, און זי האָט גערופֿן זײַן נאָמען רְאובֵן, װײַל זי האָט געזאָגט: יאָ, גאָט האָט געזען מײַן פּײַן, װאָרום אַצונד װעט מיך מײַן מאַן ליב האָבן.

Leah conceived and bore a son, and named him Reuben; for she declared, “It means: ‘The LORD has seen my affliction’; it also means: ‘Now my husband will love me.’”

33 לג

און זי איז װידער טראָגעדיק געװאָרן, און האָט געבאָרן אַ זון, און זי האָט געזאָגט: װײַל גאָט האָט געהערט אַז איך בין אומבאַליבט, דרום האָט ער מיר געגעבן אױך דעם דאָזיקן; און זי האָט גערופֿן זײַן נאָמען שִמְעוֹן.

She conceived again and bore a son, and declared, “This is because the LORD heard that I was unloved and has given me this one also”; so she named him Simeon.

34 לד

און זי איז װידער טראָגעדיק געװאָרן, און האָט געבאָרן אַ זון, און זי האָט געזאָגט: אַצונד דאָס מאָל װעט מײַן מאַן װערן צוגעטאָן צו מיר, װײַל איך האָב אים געבאָרן דרײַ זין; דרום האָט מען גערופֿן זײַן נאָמען לֵוִי.

Again she conceived and bore a son and declared, “This time my husband will become attached to me, for I have borne him three sons.” Therefore he was named Levi.

35 לה

און זי איז װידער טראָגעדיק געװאָרן, און האָט געבאָרן אַ זון, און זי האָט געזאָגט: דאָס מאָל טו איך לױבן גאָט; דרום האָט זי גערופֿן זײַן נאָמען יהודָה. און זי האָט אױפֿגעהערט געבערן.

She conceived again and bore a son, and declared, “This time I will praise the LORD.” Therefore she named him Judah. Then she stopped bearing.

Loading...טעינה...
Loading...טעינה...
Loading...טעינה...