Gan Naul
Title שער
1 א

לבנון

2 ב

שם כולל לענינים המחוברים לברר וללבן יסודות ושרשי לשון הקדש משליו ומליצותיו, ונחלקים למחלקות רבות.

3 ג

הספר הראשון זה שמו

4 ד

"גן נעול"

5 ה

ובו שלשה בתים

6 ו

הבית הראשון

7 ז

והוא הנדפס עתה

8 ח

הכולל הצעות וכללים לבאר שרש חכם על מכונו על מה הנחתו והוראתו. ובבית השני יתבארו כל הכתובים שנזכר בם שרש זה או אחת מגזרותיו ובניניו. ובבית השלישי יתבארו שרש יעץ, שרש חשב, ושם דבר תושיה, הבדליהן ופרטיהן. והכתובים שנזכרו בם אחד מן הלשונות הללו, ויתר הדברים יתבארו מתוך דברי הפתיחה הנקראת בשם

9 ט

מבוא הגן

10 י

ובה יתבארו שרש "אחר" וכל לשונות של איחור, ושרש "מהמה" ולשונותיו, ושרש "בוש" ו"בושש" ולשונותיו, כל הנמצאים בספרי,

11 יא

חברו ויסדו

12 יב

נפתלי הירץ

13 יג

בן כהר"ר יששכר בער וויזל יצ"ו

14 יד

[מהד' ורשא, שנת 1838]