Chapter 24כ״ד
1 א

חמשה כחות כלליים שצריכים להיות מושגחים שיהיו שלמים בחיי הכלל והפרט, ואז ימצא בהם הכח המתאים להרחקת כל פגע ולהפרחת החיים בדרך נכונה. הא׳ בריאות הגוף והנפש בתור בעל חיים שלם ועלז בחיים. הב׳ הכחות האנושיים יפותחו כראוי, רגשי הענוגים הרוחניים, היופי, השירה, הדמיון הבריא, ובכללם תכונת המדות הראויות להיות נעימות בחבורה, ביסוד דרך ארץ שקדמה לתורה. הג׳ רגש הלאומי צריך שיהיה מפותח כל צרכו, כל אחד ואחד לפי ערך אומתו וצרכיה, טיבה ומעמדה, להיות לבו ער ונפשו מרגשת בחוש אמיץ ובריא את הטוב לעמו, וישתוקק באהבה חיה וטבעית להגדיל ערכו והצלחתו. הד׳ פתוח רגש הדתי, שהוא רגש נשגב נטוע בנפש האדם מיוצר נשמתו, כדי להטביע בקרבו את היחש האמיתי שבין האדם לקונו, בתור היחש הראוי להיות בין יציר ליוצרו. והוא חובק בזרע עזו את כל יסודות החיים והמוסר הכללי והפרטי. הה׳ הוא פתוח השכל, דעת העולם והמציאות, החכמות העיוניות, המעשיות והמופשטות, עד אשר יחוש גם כן צורך טבעי להיות מתענג על הדר החכמה המופשטת המדברת על האלהות וכל הענינים המתלוים לידיעותיה.

There are five general forces that need to be tended to so that they should be whole in the life of the collective and the individual. Then, appropriate force will be found in them to keep all damage at a distance to enhance life in the appropriate way. The first is physical and mental health leading to a full and joyous embracing of life. The second are those human forces that are properly developed, the feelings for spiritual delights, beauty, poetry, healthy imagination and included amongst them are those qualities which make for good friendship, founded on the notion that basic decency precedes Torah. The third is the national feeling that needs to be adequately developed in each person according to the character of his nation and its needs, its nature, its position (in the world) such that his heart is alive and his soul senses with a healthy bravery that which is good for his people. He yearns with a living natural love to increase its value and its success. The fourth is developing a religious sensitivity which is a lofty feeling planted in the spirit of a person by the Creator of his soul, in order to imprint in his inner most parts the true relationship between man and his Creator, in the sense of a relation which is appropriate to be between Designer and product. This religious sensitivity embraces all of the foundations of life and ethics in a general and particular sense. The fifth is development of the intellect, knowledge of the universe and Being, wisdoms both speculative, practical and abstract so that one feels a natural necessity to take delight in the glory of abstract wisdom that relates to divinity and all things that accompany its knowledge.

2 ב

והנה כל אחד מבני אדם יש לו הכשר טבעי להיות קונה חלק מחלקי אלה הקנינים הכלליים כל אחד לפי מדתו וערכו. אמנם הבריאות לא תמצא, כי אם כשיהיו כל הכחות הללו נשקלים במערכה הגונה איש לעומת רעהו, ולא כשיסיג כל אחד גבול חבירו להיות מתרבה על חשבונו. והנה היתרון איננו לעולם רע מצד עצמו, אבל לפעמים יוחש גם כן יתרון בתור דבר רע ומפסיד בערך צירופי, כגון כשיפרוץ את משקל השיווי על ידי הכרעתו הבלתי נורמלית.

Every single human being has a natural predisposition to acquire one of these general endowments, each one according to his nature and measure. However, health will only be found when all of these powers are in proper balance with one another, not when one of them oversteps its boundaries at the expense of one of the others. Expansiveness is not always bad in-and-of-itself. At times expansiveness will be sensed as something detrimental to a composite entity, such as when it disturbs the equilibrium due to its abnormal imposition on the composite entity.

3 ג

אמנם להשיב אל השיווי נמצאים לעולם שני דרכים: למעט את כח היתרון, או להגדיל את יתר הכחות באופן שיהיה היתרון מתאים. ודבר ברור הוא שכל זמן שיש אך צד אפשרות להגדיל את יתר הכחות באופן שיהיה היתרון מעלה מצויינת כראוי לו, הוא יותר טוב מאותה הדרך הפשוטה למעט את היתרון, שבזה הלא הוא ממעט את הדמות ומזעיר את החיים, אם בפרט — חיי הפרט, ואם בכלל — חיי הכלל והאומה.

In order to restore equilibrium there are two paths: either to reduce the excess or to increase the other forces such that the excess will be balanced. It’s clear that as long as the there is a possibility is to increase the other forces such that the excess is now excellent, as is appropriate, it’s certainly the preferred path over diminishing the excess, for doing so would diminish the divine image and reduce life, if on the level of the individual, individual life, and if on the level of the nation, national life.

4 ד

אמנם מקום המכשולים של החברה האנושית הוא כשתשים מבטחה ופתרון שאלותיה רק בכח אחד מכחותיה הכלליים הללו, או במקצתם אפילו. כי גם אם תעצר כח לגדור איזה פרצה מורגשת לשעה, על ידי חסרון איזה דבר המסתעף ממחסור באיזה כח מיוחד שעל ידו באה הרעה המורגשת, מכל מקום כל זמן שלא יהיו הכחות כולם מתאימים לא ירפא השבר. כי מיד יולדו סכסוכים רבים אחרים, המבצבצים ועולים מהחסרון של הירוס שיווי המשקל הכללי, הצריך להשוות את כל הכחות לפי ערכם, כמה מניות דרושות להיות מכל אחד מהם בהרכבת מסכת החיים.

One of the places where obstacles lay before human society is when they take as their security and as their solution to their problems only one of these general forces, even several but not all of them, for even if they find the strength to shore up a breach detected at some point in time, and the breach was created by the lack of some matter which has developed from a corresponding lack in one of the particular forces, which has led to this negative development. Nevertheless, as long as all the forces taken as a whole are not in balance, the breakage will not be repaired, for immediately many other disputes will emerge created by the destruction of the equilibrium in a general sense, which is needed to balance out all of the powers which is in accordance with their values — how many measures of each are necessary in order to assemble the web of life.