Chapter 2ב׳
1 א

החכמים הראשונים ז״ל כר״ס גאון והרמב״ם, כשראו שנתרבו ספרי מינים בעולם, והוטלו בלבבות סערות ודעות משובשות בשרשי התורה, השתדלו הרבה להוציא את הנבוכים ממבוכתם והישירו את הדרך לפני בני הדור, להורותם שאין המושכלות האמתיות יכולות לסתור שרשי התורה חלילה, ולא דבר אחד מדבריה, כי אם לפעמים נתחכם על ידי דרכי הדרישות לעמוד על עמקה של תורה, ותחשב זאת לנו לצדקה שנזכה לעמוד על נקודת האמת בהבנת התורה.

When the medieval sages such as Rabbi Saadia Gaon and Maimonides saw an increase of heretical books in the world, and that intellectual storms and mistaken ideas about the roots of Torah were being placed in people's hearts, they made great efforts to take the perplexed out of their perplexity. Thus, they straightened out the path for the people of their generation. They taught people that it is impossible for the products of true reasoning to contradict the Torah, God forbid - neither its roots or any of its teachings. Rather, sometimes we become wiser through [employing] the tools of research, and comprehend the depth of the Torah. It should be counted for us for righteousness that we merit [thereby] comprehending a point of truth in the understanding of the Torah.

2 ב

והנה מזמן הראשונים ז״ל עד דורינו זה נתרבו הדעות, והידיעות החדשות שנתרחבו נגעו לפעמים גם כן בנחלת האמונה, עד שלהבלתי מעמיקים ימצאו עוד מקום לנבוכים חדשים, מה שלא יספיקו להם ההישרות הראשונות, כי בזמן ההוא עוד לא נודעו הסיבות המביאות לידי דרכי הנביכה החדשות.

Behold, from the time of the medieval sages until our generation, ideas have proliferated, and, expanding, these new ideas have sometimes encroached upon the estate of our faith. For those who do not explore the depths of the Torah, there is now more room for newly perplexities, for which the original resolutions [of the medieval sages] are insufficient, because in those days the cause that bring about new perplexities were not yet known.

3 ג

על כן זאת היא חובת חכמי דורינו האמיתיים, לצאת בעקבות רבותינו הראשונים לדאוג בעד הנבוכים, ולהרחיב ידיעתם במצב החכמות כפי ארחות הדרישות החדשות, ולהראות איך שצריכות כל האמתיות להיות מושקפות על פי התורה. ובאין ספק כי כל העובדים בזה בלב טהור ושום שכל יצליחו במפעלם. ורוח ד׳ הבוחר בתורה להיות לאור עולם תלמדם להשכיל לכל דבר, להעמידו על מכונו ואמתתו.

Therefore, it is the obligation of the true sages of our generation to follow in the footsteps of our medieval rabbis to look after our perplexed people and to broaden their knowledge of the intellectual disciplines, according to the newest researches. They must show them how all truths must be viewed from the perspective of Torah. Without a doubt, everyone involved in this, applying mind with a pure heart, will be successful. The spirit of God that chose the Torah to be the light unto the world, will teach them them to comprehend each matters, and establish it on it true basis.

4 ד

והעבודה בזה רבה, כי לבד מה שצריך להשכיל ענינים חדשים איך להשפיע לבני דורינו ביחוד להצעירים שפנו אל המדעים שלא ישארו נבוכים, על ידי מה שנודיעם עמקי שרשי התורה בטהרתם, שהיא נעלה מכל דבר שיוכל לגרום לה סתירה ופחיתת ערך, עוד צריך גם כן עבודה גדולה איך להכנים בלב ולהזכיר כל דברי החכמה, ביחש להתישבות אמתת האמונה בלבבות, שנאמרו עד כה מפי רבותינו הראשונים ז״ל כהרס״ג והרמב״ם והכוזרי וכיוצא בזה. ומפני שלפעמים נמצאו בדבריהם ענינים שלא יוכלו להאמר לפי מצב דרישת החכמות בימינו, יבא הבלתי מעמיק לחשוב שבביטול איזה פרטים בלתי עקרים מדבריהם, אין לסמוך עוד גם על הדברים העקרים, שהם נטועים בשרשי האמתיות וקיימים לעד לעולם.

And there is so much work to be done! For, not only does one need to understand all the new matters so as to influence the people of our generation - especially the young people who have turned to the sciences - so that they do not remain perplexed, by making known to them the depths of the roots of the Torah in their purity, which is above anything that could cause contradiction or diminish its value. But more than that, much work is needed to inculcate and recall the words of wisdom, regarding instilling true faith in the hearts [of people], which were said up to now by our medieval teachers, such as Rabbi Saadia Gaon, Maimonides, the Kuzari, etc. Since, sometimes there are matters in their words that cannot be said in light of the condition of modern scholarly research, a shallow individual may come to think that because one non-essential detail of their words is no longer true, we can no longer rely on the essential matters, [which in fact] are deeply rooted in truth and will persist forever.

5 ה

על כן צריך להביא כל דרכי ההוראה של זיכוך הדעות, והסכמתם עם הדרישות שהתבררו על פי דרכי המחקר שבדורותינו במערכה חדשה, למען ידע דורינו איך לצאת מידי כל נבוכה ולהיות שלם באמונת תורת ד׳ התמימה עם נתינת היד לכל ארחות המדעים החדשים לפרטיהם.

Therefore, we must bring together in a new integration all the ways of teaching the refining of [tradition beliefs and] opinions, and how they are consistent with the clarifications and investigations that use the ways of research of our times, so that our generation will understand how to extricate itself from any perplexity. Then they will be wholehearted in faith in God's perfect Torah while lending support to all the ways of new sciences in all of their details.