Chapter 19י״ט
1 א

הדאגה הטהורה המקננת עמוק עמוק בלב כל איש בעל לב טהור ונפש מרגשת, איך להיות להועיל אל הכלל כולו, זהו הניצוץ האלהי שבנשמת האדם, שבהתפתחה והשתלמה בדרכים רצויים ולימודים הגונים, תהיה לאור גדול המכשיר את האדם, אם יזכה ארחו, גם לרוח הקודש. על כן, מאד צריך האדם לפתח בו את הרגש הטהור הזה, ואם בעל דעת ולימוד הוא, אז לא יעבור על המועדים הטובים שימצא נפשו מתרגשת ומתגעגעת להתפרץ להיטיב יותר מחוג יכולתה. והרעיונות המתרוצצים אז בנפשו פנימה, יוציאם לאורה, ישפכם על הגליון ויהיו לדברים טובים שיועילו על כל פנים לאחרים, לעוררם גם אל חפץ הטוב. ובהמשך הזמן תחובר גם כן היכולת אל החפץ, והבא לטהר מסייעין אותו. ואם גם לחק על הגליון לא יוכל, על כל פנים יבטא בשפתיו את חפצו האדיר וגעגועיו הנשאים. וזהו יסוד ענין תיקון חצות וההתאבלות על ירושלים ועל גלות השכינה. ועל זה אמר תנא דבי אליהו: כל חכם מישראל שיש בו דברי תורה לאמתתן ומתאנח ומצטער על כבודו של הקב״ה, ועל כבודם של ישראל, מיד רוח הקודש שורה עליו.

The pure concern that nests in deep in the heart of every sensitive man with a pure soul, how best to benefit society as a whole, that is in the divine spirit in the soul of man, that through its development and perfection by means of walking paths that are desirable to G-d, and through fitting studies will become a great light that prepares a person, if his path merits, for the spirit of prophecy. Therefore, a person very much needs to develop in him this pure sensitivity, and if he is a thoughtful studious person, then he will not ignore those special times of goodness when he finds his soul excitedly yearning to burst out even more than its capable of doing. The ideas that run back and forth then deep inside his soul, let him bring them forth into light. Let him pour them forth on the page. They will become good words that will benefit others at the very least to arouse them also toward a good yearning. As time goes on the ability will become adjoined with desire. The one who comes to purify is given assistance. And if he is incapable of setting his words down on the page, at least let him express with his great lips his elevated longing. And this is the foundation of the matter of Tikkun Chatzot, and mourning for Jerusalem and the exile of the Shechinah. Regarding this it is said in Tanna Devei Eliyahu, any sage in the Jewish people who possesses true words of Torah and groans in his sorry for the impugned honor of G-d and the impugned honor of the Jewish people, immediately the Holy Spirit imbues itself upon him.

2 ב

אך אל יחניק את קול אלקים זה הקורא אליו מטהרת נפשו פנימה. אל יחשב הרעיונות הרמים שהם למעלה מחוג יכולתו, שמתרגשים בקרבו, לדברי הזיה ופתיות, שמתוך כך יבטלם ויפנה רק לדברים מעשיים. לא, כי אם יוציא את מאוייו מכח אל הפועל. ואם נבצרו ממנו אמצעים להוציאם לפועל היכולת, לכל הפחות יוציאם לפועל, שתחת היותם בכלל מחשבות פורחות משוטטות בלב באין סדר ומערכה, יסדרם להביאם ראויים לחשוב ולהגות בהם, וישמח על טוב לבבו ואור נפשו, כי הקב״ה מצרף מחשבה טובה למעשה, אי אפשר כלל שלא יפעול האדם על סביביו, על בני ביתו, על משפחתו ועירו. על כן בהתרחב בו הנטיה הקדושה לשאוף ולהתאוות אל הטוב והצדק, אל אור ד׳ וטובו, להרבות פעולות לטובת הכלל מצדו, אף שאינו יודע את הדרך איך יבא אל החפץ, הרצון הטהור שהוא בא מאור ד׳ בנפשו, הוא טוב מאד. וכל מה שיהיה יותר חזק ויותר מבורר הכל יהיה יותר מרבה להיטיב לנפשו ומוכשר יהיה על ידי זה גם להיות כלי לחפצו הקדוש הפנימי.

But let him not choke this divine voice which is calling to him from the inner purity of his soul. Let one not consider these elevated ideas which are beyond the realm of capacity that are roiling inside of him as words of foolishness. For doing so he would nullify those yearnings. Rather he should bring forth his yearnings from potential to actuality, and if he lacks means to bring them forth to full realization, at least let him bring them forth to partial realization, let him organize them so that they are fit to contemplate, and let him rejoice over his good-heartedness and the light of his soul. Since the Holy One, praised be He, connects good intentions to deeds, it’s impossible that a person will not have impact upon his surroundings, on his household, on his family and city. Therefore, when that holy inclination to yearn for and crave goodness and justice, the light of G-d and his goodness and justice, expands inside of him to increase actions for the benefit of society at large, from his side, though he does not know the way by which he will reach his desire, the pure desire which comes form the light of G-d in his soul is very good. The stronger and more clarified is his yearning, the more it will benefit his soul and prepare him thereby to become a vessel for the realization of his holy inner yearning.