48:13מ״ח:י״ג
1 א

רץ לקדם כו'. דריש שרמז בריצתו לקדם לבניו הנקראים בקר. כלו' שזכות זה תעמוד לזרעו (יפ"ת):

2 ב

אפרים עגלה מלומדה. ועגל הוא בן בקר כמ"ש עגל בן בקר:

3 ג

יכול גדול שכבר הוזקן ונתקשה הבשר ת"ל רך אם רך יכול חסר זמן שאין בו טעם בשר גמור ת"ל וטוב שהגיע לטעמו במלואו וטובו. ובהיותו רך בשנים ושמן הוא מן המובחר. ומ"מ משמע הכא שהכל היה עגל אחד (יפ"ת):

4 ד

זה ישמעאל שנקרא הנער כמ"ש אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך:

5 ה

בשביל לזרזו במצות. כי לאחר לא יתן מצוה מידו רק לישמעאל שהיה בנו כדי לחנכו ולזרזו במצות וכדכתיב וימהר לעשות אותו הרי שזרזו: