6ו׳
1 א

אשר יצר. אבל לא על נט"י דא"צ לנטילה ודי בנקיון עפר וצרורות ראב"ד והא דמברכין ענט"י שחרי' אפשר הטעם דאמרינן בש"ס דחולין נוטל אדם ידיו שחרית ויתנה עליהם כל היום עיין שו"ת רמב"ן סי' קנ"ג וסי' קנ"ד.