Dover Tzedek
Title Page שער
1 א

ספר

2 ב

דובר צדק

3 ג

דברי אלהים חיים, אשר נשאר לנו ברכה מבריכה העליונה, בתוך גנזי כתבי קודש שכתבם וחתמם הכהן הגדול בעצם ידי קדשו, כבוד קדושת אדמו"ר שר התורה, גאון הגאונים, קודש הקדשים, בוצינא דנהורא עילאה, מאיר עיני הגולה איש אלקים המפורסם בכל קצוי ארץ, כשמן תורק שם קודשו רבינו צדוק הכהן נבג"מ זצוקללה"ה מלובלין זי"ע ועכי"א.

4 ד

בן הרב הגאון החסיד וכו' ר' יעקב הכהן זצ"ל אבד"ק קריזבורג .

5 ה

בעזה"י יצא לאור והובא לביה"ד על ידי השתדלותי ויגיעתי, ובהוצאת ה"ה הרבני הגביר המפורסם החסיד ר' ישראל פרידוואלד נ"י, והאברך הנגיד החסיד ר' דוד שטיינבורג נ"י מווארשא, ואני תפלה, לאל נורא עלילה, שזכות רבינו הגדול והקדוש המחבר זצוקללה"ה יעמוד להם ולנו ולכל ההוגים בספר הקדוש הזה שנושע במהרה הן בגשמיות והן ברוחניות, ושנזכה להוציא לאור עולם יתר חבוריו הגדולים והקדושים בנגלה ובנסתר בקרוב במהרה בימינו אמן, כ"ד המעתיק והמלב"ד שלמה גבריאל מרגליות ראזענטאל מווארשא , בן לאאמו"ר הרב החסיד המפו' בנש"ק ר' מרדכי זאב זצ"ל האבד"ק קאלבילעל יע"א.

6 ו

הנני מודיע בזה נאמנה שחס ושלום לא שיניתי כלל אף כחוט השערה. מכפי אשר היה כתוב בעצם הכתב יד קודש. ובשביל זה הדברי צדק וקודש הנדפסים בפנים הספר הקדוש מערך דף ל"ד עד דף ל"ז בביאור איזה פסוקי משלי. אף שכבר נדפסו בסוף ספר הקדוש פרי צדיק ח"ב מכל מקום משום שהיו כתובים בעצם כתי"ק בהספר הקדוש הזה לא רצינו להשמיטם חס ושלום. כי ודאי כאן מקומם וכמו שציין רבינו הקדוש בעצמו בהם כמה פעמים כמש"ל ובפרט כי אין בית המדרש בלא חידוש ונמצא בהם כאן איזה מרגליות טובות יותר מהנדפס שם. וגם שנמצא כמה פעמים מצוין בפנים על דפין מהספר. הכוונה על הדפין מהכי"ק שציין רבינו הקדוש זצוקללה"ה בעצמו שמחזיק מ"ה דפין. ולא רציתי לשנות חס ושלום כלל כי מי ירהב עוז בנפשו לגעת ידו בקדשי קדשים זי"ע ועכי"א.

7 ז

ועל הטוב יזכר שם האי סבא יקירא ה"ה המנוח החסיד המופלג המפורסם כש"ת ה"ר ליבלי פילווער ז"ל ששבק לן חיים קרוב לבן מאה שנה בהאי שתא ליל שבת קודש פ' אמור ט"ו לחודש אייר, שיגע הרבה בחיבורי טהרה של רבינו הקדוש המחבר זצוק"ל להוציאם האורה וגם בספר הקדוש הזה פעל הרבה בהעתקה ראשונה והוא מסרו לי להוציאו לאורה, תנצב"ה, ויבדלו החיים לחיים אזכור לטוב את ידידי האברך המופלג החכמה ובינה החסיד ה"ר שמעון וויזענבערג נ"י מלובלין, שהשתדל בזה שיבוא הספה"ק הזה לידי, וגם ציין קצת מראה מקומות בהמאמרים הקודמים ויתר המכל מקום הוא מה שציינתי אני בעזה"י והם כולם מוקפים בחצאי עגולים כזה ( ), והמוקף בחצי מרובעים כזה [ ] הוא הכל מדברי רבינו הקדוש זצוק"ל בעצמו, ואם המצא ימצא חלילה איזה דבר מוקף בחצאי עגולים (חוץ מן מראי מקומות) הוא טעות הדפוס כי לא הוספנו בו חלילה ששום דבר חוץ מאיזה מכל מקום וזכות רבינו הקדוש יגן עלינו ועכי"א: המעתיק והמלבה"ד הנזכר לעיל.

8 ח

מודעה

9 ט

גם אלה לחכמים יבינו מדעתם. אשר שם עכו"ם. נכרי. גוי. אוה"ע. המובא בספר הקדוש הזה. הכוונה על עובדי כו"מ ועובדי האלילים והעצבים שהי' בימי חכמי הש"ס. אבל חלילה מלחשוב או להרהר דהכוונה חס ושלום על העמים שבזמנינו אשר אנחנו בארצותם. שהמה יודעים את ד' ונותנים כבוד לתוה"ק ועושים משפט צדק. לכן חלילה לנו לחשוב וכל שכן לדבר או לכתוב שום גנאי עליהם חס ושלום. רק אנחנו מחויבים לכבדם ולהתפלל על שלומם ובפרט בשלום אדונינו מלכנו הקיסר האדיר הרחמן אבי המדינה יר"ה וכמו שאנו מצווים ועומדים מפי חכז"ל הקדושים במ' אבות הוי מתפלל בשלומה של מלכות כו':