6:1ו׳:א׳
1 א

הנה בזה יספר רוע מדת כמה בני אדם שהעשירם ה' למען זכות אותם בצדקה יכוננו ולא יעשו כן ישימו כל מגמת פניהם להעשיר את בניהם אחריהם ולא יעשו צדקה וזה ידמה לממית עצמו ברעב להאכיל את איש נכרי כן זה כל מה שיתן לצדקה בחייו אז בסילוקו הוא מאכיל א"ע אך מה שמשאיר לבניו הוא כנותן את הזולת כמאמר שלמה עצמו בפסוק אל תיגע להעשיר כו' וכמאמר מונבז אבותי גנזו לאחרים ואני לעצמי וזה יאמר יש רעה ראיתי תחת השמש לומר כי בבחינת מה שלמעלה מהשמש טובה היא כי ה' למעלה חשבה לטובה כ"א שהאדם מהפכה ורעה זו רבה היא על האדם והיא איש אשר נתן לו האלהים עושר וכו' והאלהים נתן לו כי ידע כי בזה יזכה את ארחי אם יבחר בטוב ואינני חסר לנפשו שהוא להשלימה ע"י הכנת עשרו מכל אשר יתאוה האלהים הנזכר שיעשה האדם להשתלם כי היא תאותו יתברך כי הכל מוכן לפניו וראינו בעינינו כי לא ישליטנו האלהים לאכול הוא בעצמו ממנו שהוא בצדקה להאכיל את עצמו כי איש נכרי הוא יורשו יאכלנו והנה זה הבל האכילו את בניו ולא לעצמו וש"ת ולמה לא ישליטנו האלהים לעשות צדקה לז"א וחלי רע הוא כי לא על חנם לא השליטו ה' כ"א חלי עין רע יש לזה שלא השליטו ה' להטיב לעצמו: או ידבר על בני אדם עשירי ארץ שמצמצמים לעצמם כעני ודל ומשמרים אוצרות הוא לאשר לא עמל בו כיורשיו או הנושא את אלמנתו וכיוצא ונתן טעם לדבר וזה אומר יש רעה אשר וכו' וברבים הוא כי רבים יכשלו בה והיא איש אשר נתן לו האלהים עושר ונכסים וכבוד ולהיות כי מלח ממון חסר אך זה איננו חסר מהונו מאומה כדי למלחו ולקיימו בצדק' בשביל נפשו וזה אמר ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאוה האלהים כנזכר שיעשה צדקה שעל כן העשירו ולא ישליטנו האלהים לאכול ממנו מדה כנגד מדה הוא לא רצה להאכיל לזולת גם הוא לא יאכל ממנו או שלא ישאירנו לו כ"א יעשה לו כנפים ויעוף ממנו אל זולתו כמ"ש במדרש רבה קודשא בריך הוא לא עביד דינרין אלא דשקיל מן דין ויהיב לדין או שלא יתננו לאכול ממנו שישים בלבו אכזריות על עצמו שלא יאכל ויפזר עד יבא אחר כיורשו או נושא אלמנתו ויקחנו במלואו כי היה כפקדון אצלו ולא יאכל ממנו וגם זה מדה כנגד מדה הוא לא האכיל לנפשו שהוא חלק אלוה ממעל גם האלהים לא ישליטנו לאכול לגופו וישים בלבו ירעיב את עצמו והנה זה הבל שראוי לאדם להביט אליו כי קל הוא להכינו וחלי רע הוא בלתי מעלה ארוכה כי אין מתרפא ממנו: