11:1י״א:א׳
1 א

הנה הרמב"ם ז"ל בהלכות מתנות עניים מונה ז' מעלות הצדקה זו למעלה מזו והעולה על כלן הוא שאין הנותן יודע ממי קבלה ולא המקבל יודע מי נותנה ולמעלה מאלו מעלה ח' היא ההלואה בא שלמה פה ומייעץ את האדם ידבק במעלה הז' שאין נותן ומקבל יודעים זה מזה והמשיל אותה אל משלח לחמו על פני המים והוא כי כאשר אם ישלח איש ככר לחם שיצוף על פני מי נהר דרך הלוכו ואחר מהלך מה ימצאה איש וישלח ידו ויקחנה נמצא כי המשלחה לא ידע מי נוטלה והנוטל לא ידע למי היא כן הדבר הזה אם יתן איש מכספו ומאכלו על יד גזבר והגזבר יתן לאחד הדלים אשר לא ידע מי נתנה וגם הנותן אינו יודע מי מקבלה כי יד גזבר כמי' הניגרים יהיה וע"ז נשא משלו ויאמר שלח לחמך על פני המים שהנמשל הוא שהנותן לא יסתכל המקבל והמקבל את הנותן ומה תרויח הלא היא כי ברוב הימים וכו' והוא כי הנה מצינו שע"י צדקה יעשיר איש כמשז"ל עשר בשביל שתתעשר וגם מצינו שנותנת חיים לעושי' כעובדא דבת ר' עקיב' וכעובדא דשמואל ואבלט אך המצא יחד שניהם חיים והממון כאחד לא מצינו ואפשר כי יאמר בזה כי מתן בסתר שלא ידע זה מזה יביא את שניהם כאחד וז"א שלח וכו' כי ברוב הימים שיהיו לך ע"י צדקה ג"כ תמצאנו את לחמך הנזכר הוא הממון שתתן באופן יהיו לך גם שניהם ושמא תאמר אם לא תזדמן לי צדקה מסוג זה לא אעשנה אל תעש כן כי אם תן חלק לז' גדרי צדקה הם אשר מנה הרמב"ם ז"ל וגם לשמונה שהוא ההלואה שהיא השמינית כי גם שהזכירן הרמב"ם ז"ל לא נעדרו מציאותם משלמה ואמר כי לא תדע וכו' והוא כי הנה בימי דוד היו נשיאים ורוח וגשם אין ואמר שמא יש פוסקי צדקה ברבים ואין נותנים וכו' וזה יאמר ע"י תתך חלק לז' וכו' כאשר לא תדע מה יהיה רעה על הארץ שלא תצמיח שהוא אם ימלאו העבים גשם שאין הרעה בשמים כי יש נשיאים ורוח כ"א על הארץ שלא נתך ארצה שהוא נשיאים ורוח וגשם אין אז ע"י תתך חלק לז' על הארץ יריקו וש"ת הלא בדוד לא היה כן כי חשב שעל פוסקי צדקה ברבי' ולא נתנו ופשפש ולא מצא אלא שהיה על שאול שלא נספד כהלכה על כן אמר גם שמה שאמרתי הוא אמת עכ"ז לא יבצר שאם יפול עץ הוא עץ פרי שהוא משל אל המלך או חכם גדול שתחת צלו יסתופפו ויחיו כענין ואלו אלן בגו ארעא וכו' וזהו אם יפול עץ שימות אילן גדול בין שיהיה חכם גדול המתייחס אל הדרום כד"א הרוצה להחכים ידרים או ואם בצפון שהוא שנפל מלך כענין שאול שמתייחס אל הצפון כמשז"ל כי שולחן בצפון ובו זר זהב רמז אל כתר מלכות אז שם יהוא סיבת היות רעה על הארץ גם שלא תהיה סיבת פוסקי צדקה וכו' כאשר היה בדוד אך אני לא אמרתי אלא כשאין שם מציאות זה: