1:1א׳:א׳
1 א

ירום הודו ויתעלה הדרו על כל הטובות אשר ה' גומל לאדם. למה שהיה כי רם על כל הנבראי' האדם כי הן הוא המקיים העולמות כלם על כל מוצא פי ה' אשר יקיים בתורת ה' חפצו ובמצותיו אשר בהם גומר ומקנה רוחניות קדושה בעולם הגשמי הלז כי יערה עליו רוח ממרום לקיימו בל יהיה כעשן נמלח לחמריותי פן כמקרה גוף האדם אשר אין רוח אלקים בקרבו כי הוא כרקב יבלה גם הוא יקרנו ודרך קיומו העולם הלזה הלא הוא כי יאחז צדיק מדתו לההביל העולם ועניניו מצד עצמם ושתיקר בעיניו העה"ב ולא יהיו אצלו העולם הלז ומלואו רק ככלים והכנות לקנות בהם חיי העולם הבא כמציב סולם מוצב ארצה להגיע השמימה ע"י עסק תורה ומצות אשר יעשה באברים גשמיים וחלקי העולם אשר בהם יעשה האדם מצות ה' אשר צוה ה' לעשות ע"כ בא שלמה בחכמתו בסוף ימיו וישם ראש פנת אמרי ספר כתב לההביל חלקי העולם ויעש ממנו פנה ממנו יתד אל שלמות האדם להשכיל להיטיב כי בו יתן אל לבו כי כל מעשה תקפו של העולם הלז לא לאכול מטובו ולשבוע מפריו הוא ויהי למלא בטנו ולהתענג בדשן גופו כ"א שיהיה כל טובו בטול וחשוב כעפרא דארעא מעלה על רוחו כי בצאתו מרחם אמו ברוח אלקים בקרבי מאתו ית' כיוצא מדירת קבע ובא אל דירת עראי או אל יוצא מכרך לעיר לסחו' במיני פרקמטיא להבי' ביום מועד טרף לביתו יהי למלא נפשו מכל מקנה קנינו אשר רכש בעיר אשר הלך שמה להתענג בדשן בכרך אשר יצא משם כי שם ביתו שם ינוח מכל עמלו אשר עמל בעיר אשר הלך שם אך מי שלא טרח בעיר לצבור כעפר בצר ערום ישוב אל מקומו כאשר בא ותחת התענגו יהיה מצטמק ורע לו כי הנה כל החזיון הזה יקרה לכל איש ישראל היוצא מדירת קבע העול' העליון מהתענג ומרוך בהיכלי מלכו של עולם ובא אל דירת עראי העול' הזה לשאת ולתת בתור' ומצות להבי' אל גנזי המלך הקדוש בעולם העליון למלא נפשו מכל עמלו אשר עמל בעולם הלזה אך אם יבחר דרכו בעה"ז להיות יושב ובטל מעמל תורה ומצות ויתענג בדשן אכול משמנים ושתות ממתקים יהיה למלא בטנו לאכול לשבעה ולמכסה עתיק וישליך עמל תורה ומצות אחרי גוו טוב ממנו הנפל כי הרוח תשוב אל האלקים ריקה מכל טוב מלוכלכת מטיט יון חלאת כל עון וכל חטאת ומי עשה לו את כל הרעה הזאת אם לא החשיב ובלתי ההביל הבלי טובות העולם הזה כי ע"כ קו לקו יצא יצוא מאחרי ה' עד מאוס בטוב ובחור ברע ע"כ בא שלמה בחכמתו ובזה היחל ללמד לאדם דעת לההביל עניני העולם כי בדבר הזה יאחז צדיק דרך ה' לגמור בלבו כי אין טוב בלתי אם עבודת ויראת ה' כל היום והוא אשר גמר אומר סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא וכו':