32ל״ב
Ha'Azinuהאזינו
Secondשני
Thirdשלישי
Fourthרביעי
Fifthחמישי
Sixthשישי
Seventhשביעי