Chapter 5:12 ה׳:י״ב
1 א

ארבע מדות בתלמידים וכו'. נראה לומר מה שאמר כאן מהר לשמוע ומהר לאבד יצא שכרו בהפסדו ולא אמר זהו חלק בינוני כמו שאמר חלק טוב וחלק רע היה לו לומר חלק בינוני, כי מה שאמר יצא שכרו בהפסדו, ודבר זה כאשר יגיע לו הפסד מתוך השכר יאמר יצא שכרו בהפסדו, או שמגיע לו שכר מתוך ההפסד יאמר יצא הפסדו בשכרו וכמו שבארנו למעלה, וכאן למה מגיע מה שהוא ממהר לאבד מן מה שהוא ממהר לשמוע, וכן מה שאמר יצא הפסדו בשכרו ויראה דודאי כאשר האדם ממהר לשמוע אין הדברים חקוקים כל כך בנפשו כמו אותו שהוא קשה לשמוע. כי זהו שהוא קשה לשמוע שטרח הרבה, לכך לא יאמר בו מלתא דלאו אדעתיה לא רמיא עליה דאנשיה ולא מדכר, שהרי היה טורח בו מאוד והגיע אל זה בטרחה יתירה ורבה ורמי עליה טובא, וכהאי גוונא שייך לומר שהוא זוכר יותר, אבל הממהר לשמוע ובקל מגיע לזה ולא טרח בודאי אינו זוכר כל כך כיון שהגיע לו בקלות ולכך ממהר לשמוע וממהר לאבד יצא שכרו זה שהוא ממהר לשמוע בהפסדו שהוא ממהר לאבד, שמתוך שקבל הדברים בלא טורח כאלו הגיע לו מעצמו ולכך לאו אדעתיה ולא מדכר, וכך להפך גם כן קשה לשמוע וקשה לאבד יצא הפסדו בשכרו מפני שהוא קשה לשמוע טרח הרבה ונתן דעתו ולבו על הדברים ובשביל זה נשארים אצלו: