Degel Machaneh Ephraim
Title שער
1 א

ספר

2 ב

דגל מחנה אפרים

3 ג

וזאת התורה דנפק מפום ארי דבי עילאי ה״ה אמ׳׳ו הרב הגאון הגדול המפורסם בוצינא קדישא נר ישראל איש אלקים קדוש מוה׳ משה חיים אפרים זצוק"ל שהיה אב"ד דק"ק סדילקאב נכד של הרב האלקי אשר שמו הטוב הולך מסוף העולם ועד סופו מוה' ישראל בעש"ט זצוקללה"ה ממעזבוז זכותו יעמוד לנו ולכל ישראל דחדש חידושין בגו עירין קדישין ותורת משה היה טמון וחתום באוצרותיו באוצר החיים בכתב עט סופר מהיר במלאכתו במלאכת הקודש וכל גדולי הדור המה משתוקקים וחפצים לטעום טעם עריבות ומתיקות דבריו שיצא מפי הקדוש להוציא לאור עולם: וקם בן אפרים נושקי רומי קשת ואזר חלציו האיש אשר נתן לו שכל במרומים ועמו קשורה הוא שמלתו לעורו ומי האיש החפץ למצוא לנפשו דברי חפץ ימצא בדברי הקדוש מטמונות וסגלות מלכים עד אין חקר יקר מפז ומפנינים ׃ וזכות המחבר יעמוד לנו ולכל ישראל אמן:

4 ד

בדפוס נאה ומשובח ומהודר בכל מיני הידור ובנייר יפה והוגה כמה פעמים הדק הטיב הכל בתכלית היופי כאשר עיניכם תחזנה מישרים.

5 ה

גם אלה לחכמים יבינו מדעתם כי לא כגוים שהיו בימי חכמי הש"ס ז"ל הגוים האלה אשר אנו מתגוררים בארצותם כי הגוים האלה עושים חסד עם היהודים החוסים תחת כנפיהם וחלילה לנו לדבר או לכתוב שום גנאי עליהם וכל מקום שנזכר בספרים גוי או נכרי או א"ה וכדומה הכוונה על עכו"ם אותם שהיו בימי המשנה.

6 ו

נדפס בק"ק קארעץ

7 ז

לפרט והם רבבות אפרים לפ"ק