Commentary on Sefer Hamitzvot of Rasag
Title Page שער
1 א

ספר המצות

2 ב

לרבינו סעדיה אלפיומי גאון זצ"ל ריש מתיבתא דסורא היא מתא מחסיא אשר בבבל המדינה.

3 ג

עם ביאור רחב מבאר דבריו ויסודותיו ושיטתו. הן בעיקר מנין המצות (אשר לו בזה שיטה מיוחדת חדשה. בפ"ע. לא כהבה"ג ולא כהרמב״ם ז"ל בר פלוגתי׳). והן בשיטתו בנוגע להלכה על פני מרחבי ים התלמוד בבלי וירושלמי וכו׳. ובכלל ישתרע ביאור זה על דברי כל גדולי הראשונים ז"ל מוני המצות מאז עד הרמב״ם ז"ל ועד בכלל. ועם מבוא גדול. הכולל עיקר יסוד מנין המצות בכלל. ושיטת רבינו הגאון והבה"ג ושאר גדולי הראשונים ז"ל בענין זה בפרט. וכל הנוגע לזה.

4 ד

חברתיו אנכי הצעיר באלפי יהודה ירוחם פישל בכמהרא"ץ זצ״ל פערלא.