Chomat Anakh on Zechariah
1:3א׳:ג׳
1 א

כה אמר ה' צבאות שובו אלי נאום ה' צבאות ואשוב אליכם אמר ה' צבאות. אפשר דרמז למ"ש בספרי ריש פ' האזינו עתידה כנסת ישראל שתאמר לפני ה' כבר הכתבת בתורתך לאמר הן ישלח איש את אשתו וכו' א"ל כלום הכתבתי אלא איש והלא כבר נאמר כי אל אנכי ולא איש וכו' ע"ש ועוד כתבו המפרשים דכל לגבי רבים אומרים לאדם חטוא בשביל שיזכו רבים וז"ש שובו אלי ולא תחושו דכתיב לא יוכל בעלה וכו' נאם ה' צבאות ואל אנכי ולא איש. ועוד ואשוב אליכם אמר ה' צבאות דייקא לזכות את הרבים אומרים לאדם וכו' וא"כ שובו אלי ולא תחושו: