Chomat Anakh on Torah
Genesis 1:1 בראשית א׳:א׳
1 א

בראשית. נוטריקון בראשית בר מלשון יהי פסת בר כי בזכות התורה נותן לחם לכל בשר. רבינו אפרים בפרישתו על התורה כ״י ואפשר לרמוז דר״ת בראשית ברא אלהים גימטריא ה׳ וס״ת אמת ויען כל לימוד התורה וקיום המצות הכל הוא ליחד קב״ה ושכינתיה וזה רמז כאן בתחילת התורה כי הכל ליחד ה׳ שהיא השכינה עם אמת שהוא קב״ה וזה כל פרי הלימוד והמצות. וכתב עוד רבינו אפרים זכרונו לברכה בראשית גימטריא תרי״ג ש׳ רמז לשבת שהיא שקולה ככל המצות עכ״ד. ואפשר לומר בסגנון זה כי בראשית גימטריא תרי״ג אש עם הכולל אש רמז לתורה שנקראת אש כלומר צריך ללמוד התורה שנקראת אש וקיום תרי״ג מצות וע״י התורה אש מבטל יצר גימטריא ש׳ ועי״ז יקיים תרי״ג מצות. וידוע דיש בתיבת בראשית תש״ך צירופים. ואפשר זה רמז פסוק ראש דברך אמת כי הנה ס״ת בראשית ברא אלהים הוא אמת וס״ת ראש דברך אמת הוא תש״ך רמז כי תש״ך צירופים יש בתיבת בראשית: