Chomat Anakh on Ruth
1:1א׳:א׳
1 א

איש מבית לחם יהודה. רמז דהו"ל להסתכל בשם העיר בית לחם יהודה כי יהודה הוא כמספר שם הויה וארבע אותיות גימטריא יהודה. והרמז דהבוטח בשמו יתברך לא יחסר לחמו ויהיה ביתו בית לחם: