Chomat Anakh on Proverbs
1:1א׳:א׳
1 א

משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. פירשו המפרשים דבראשית מאמר הודיע ברוה"ק דצריך לתת לב למשלים אלו תחת שלש אחד מי אמרם שלמה החכם שבחכמים וזאת שנית בן דוד שיש לו זכות אבות מאד ועוד בה שלישיה שהיה מלך ישראל העם בחר לו יה וזכות הרבים עזרו ומגינו. ורז"ל אמרו משלי מ"ם גדולה שהתענה מ' תעניות לזכות לחכמה. ואפשר דהתענה מ' תעניות כנגד מ' יום שנתנה תורה א"נ כנגד מ' מספר ד' יודין דבשם ע"ב שהוא בחכמה ועיין דבש לפי דף מ"א ואפשר לרמוז דבא להעיר מ' משלי גדולה שהתענה מ' תעניות לזכות לתורה. הגם שהיה שלמה שהיה חכם מקטנותו דכתיב יהיב חכמתא לחכימין. וגם היה בן דוד המפורסם בחסידות. וגם מלך ישראל שסגולת המלך לכוין אל האמת כמ"ש ז"ל. ועם כל זה התענה מ' תעניות לזכות לתורה ומזה ישא כמה ק"ו האדם להיות יגע בתורה לשמה. ועוד רמז שעיקר המוסר הוא הבנוי על פי התורה. אך מוסר על פי השכל לבד לא יועיל לבטל היצה"ר וכמ"ש בקונטריס לב דוד פרק ז' ושם רמזתי בפסוקים אלו ע"ש באורך. א"נ אפשר ונקדים מה שפירש הרב מהר"י חא'גיז בפסוק ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם אזן וחקר ותקן משלים הרבה דהפסוק אינו מובן דמשמע דהגם דהיה חכם והיה ראוי שלא ילמדו ממנו עכ"ז למד דעת והדבר הוא להפך דהחכם הוא המלמד דעת ומי שאינו חכם אינו יכול ללמד ופירש הרב ז"ל במ"ש דאין הלכה כר"מ שלא ירדו לסוף דעתו מרוב חכמתו וז"ש ויותר שהיה קהלת חכם והיה ראוי שלא ילמדו ממנו כר"מ. עם כל זה שלמה המלך עליו השלום עוד למד דעת שאזן וחקר ותקן משלים וע"י המשלים למד דעת את העם עכ"ד ומעין דוגמא אמרו בבראשית רבא ע"פ צפנת פענח צפונות מופיע בדעת ומניח רוחות של בריות בהן ופירש הרב יפ"ת ז"ל מניח רוחן של בריות על ידי משלים באופן שמתישבין על הלב ע"ש וז"ש משלי מ"ם גדולה שהתענה מ' תעניות שלמה החכם בן דוד המופלא מלך ישראל וזכותא דרבים עמו וא"כ ס"ד דאין אדם יכול ללמוד ממנו ע"ד ר"מ לז"א דע כי ע"י המשלים הוא מלמד לכל א' כפי שכלו. יש שיוכלו לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה דבזה הוא מבין התורה וז"ש להבין אמרי בינה. ויש כת אחרת שאינה כראשונה רק יועילו לקחת מוסר השכל. ויש כת פחותה לתת לפתאים ערמה וכו' ומי שהוא חכם ישמע חכם ויוסף לקח וכו' וכל זה עצת שלמה לעשות משלים דעי"ז להבין משל ומליצה וכו' וזו חכמת שלמה ע"ה ללמד לכל לחכמים ולשאינם כל כך חכמים ולפתאים וכל זה על ידי משלים וכל אחד מבין כפי שעורו ולמד לפי מדרגתו: