Chomat Anakh on Malachi
1:1א׳:א׳
1 א

משא דבר ה' אל ישראל. ר"ת גימטריא אדני. ביד מלאכי ר"ת גימטריא מ"ב. תרגם יונתן מלאכי דהוא עזרא וכתב בספר בן פורת יוסף חדש על ההפטרות דעזרא היה כהן גדול ונקרא מלאך ה' צבאות ולכך כינוהו מלאכי עכ"ד ונעלם ממנו דרז"ל אמרו במדרש חזית דעזרא לא היה כ"ג והכי מוכחי קראי. הן אמת דמהרמב"ם מוכח דהיה כ"ג וכמ"ש במ"א. ואפשר דעזרא היה גלגול אהרן הכהן כמ"ש רבינו האר"י ז"ל ולרמז זה נקרא מלאכי דכתיב גבי אהרן כי מלאך ה' צבאות הוא. והוא היה כנגד מיכאל אותיות מלאכי וכתיב כי היום ה' נראה אליכם נראה אותיות אהרן אליכם אותיות מיכאל: