Chomat Anakh on Lamentations
1:1א׳:א׳
1 א

איכה ישבה בדד. כתב בסדר הדורות. איכה ר"ת אני ירמיה כהן הענתותי עכ"ד ואפשר ישבה ר"ת שלמה בימיו יחרב המקדש כי כתב רבינו האר"י זצ"ל שהיה גלגול שלמה. בדד בעון ד' דברים. הוא עבר על רבוי נשים סוסים כסף. וגם עלתה יוד שבירבה הם ד'. ואותו הדור עברו ד' דברים ע"ז ג"ע ש"ד ביטול תורה כמשז"ל: