Chomat Anakh on Judges
1:15א׳:ט״ו
1 א

הבה לי ברכה וכו'. אפשר במשז"ל נקבה גימטריא נזק. זכר גימטריא ברכה. ואפשר לרמוז דכאשר נשאת לת"ח נזק נהפך זקן שזכתה לבעל ת"ח. ובחיבור נזק זקן גימטריא שדי שהקב"ה יברכם כמש"ה ואת שדי ויברכך. ובזה אפשר לרמוז מש"ה פרשת תולדות קום לך פדנה ארם וכו' וקח לך מבנות לבן וכו' ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך וכו' הכונה וקח לך שאתה ת"ח זקן אשה נקבה וא"כ זקן נקבה גימטריא שדי ואל שדי יברך אותך. ובמקום נזק שהיא נקבה בהתחברה עם זקן נעשה שדי ולזה אמר ואל שדי יברך אותך ומשם נמשך פריה ורביה כי זכר ונקבה יש להם ת"ק אברים רמ"ח זכר רנ"ב נקבה הם ת"ק שהוא מילוי שדי. וכן פרו ורבו גימטריא ת"ק כמ"ש אמרי נועם סוף פרשת לך לך. ושם כתב דמצות פריה ורביה זכר ונקבה שיש להם ת"ק אברים גימטריא מילוי שדי שהוא ממונה על פריה ורביה עכ"ד וא"ש דשדי הוא רומז ליסוד וחתום מלבר באות ברית קדש כמ"ש בזהר הקדוש. ואין פוטר עד שיצא ממנו מילוי שהוא ת"ק כנגד ת"ק אברי זכר ונקבה שיוליד. ולדעת בית שמאי דהחיוב הוא שני זכרים אפשר שהוא סובר כי כל זכר יש בו רמ"ח אברים ואור פנימי ואור מקיף הן ר"ן לכל אחד ובשנים עלתה לו ת"ק מילוי שדי. ולדעת הרשב"א והריטב"א והרב המאירי זכרם לברכה שכתבו משם הירושלמי דמי שהוליד ממזר קיים בו פריה ורביה יש לרמוז כי ממז"ר גימטריא פר"ו עם הכולל לומר דהגם דעבר עבירה קיים פו"ר כדעת הראשונים ז"ל ודלא כהרדב"ז ז"ל בתשובה כ"י הדרן למילתין דיצחק אע"ה ביום צוותו וישלח יעקב אל לבן אמר לו ואל שדי יברך אותך וכו' וא"ש בעצם דמשם שדי נמשך פריה ורביה. ובהכי ניחא סברת מ"ד פ"ק דקדושין דילמוד תורה ואח"ך ישא אשה דכשילמוד תורה נקרא זקן זה קנה חכמה ובהיותו זקן ישא נקבה ונעשה שדי ובהכי א"ש דשם שדי רומז ליסוד דמי שהוא מוליד יש לו זקן עליון וזקן תחתון וב"פ זקן גימטריא שדי. אתאן לדידן זאת אומרת הבה לי ברכה כלומר חלק זכר גימטריא ברכה. כי ארץ הנגב נתתני ת"ח זק"ן ומהראוי שנתברך כי זקן נקבה גימטריא שדי. אבל אין בזה אלא תורה ועליך מוטל לתת לי ברכה. ונתת לי גולות מים בעבור התורה שיש בו הנמשלה למים. ויתן לה כלב גולות עילית וגולות תחתית לפרסם שהוא בכל לבו ולא משום כסופא כמ"ש פרק אלו מציאות (בבא מציעא דף כ"ב.) וגם רמז לה שזכתה במים עליונים היא התורה ובמים התחתונים לפרנסה: