Chomat Anakh on Joshua
1:2א׳:ב׳
1 א

ועתה קום עבור. ר"ת [קום] עבור גימטריא ס"ת אברהם יצחק ישראל כי בזכותם תעברון הירדן ותנחלו את הארץ:

2 ב

אשר אנכי נותן להם לבני ישראל. יש לדקדק מ"ש אשר אנכי נותן להם דמשמע מתנה והלא כבר נשבע לאבותנו וירושה היא ובסמוך כתיב אשר נשבעתי לאבותם לתת להם ועוד לבני ישראל יתר. ואפשר כי הגם דנשבע לאבות וקי"ל ארץ ישראל מוחזקת מ"מ לא פירש באיזה דור יתננה להם וכבר יצאו מארץ מצרים לבא לארץ וע"י המרגלים לא זכו בה. ונמצא דמה שנותן א"י לעם הזה הוא מתנה דאי משום שבועת האבות יכול ליתנה לדור אחר וא"ש אשר אנכי נותן מתנה להם דייקא דלהם היא מתנה וסיים לבני ישראל כלומר שבהם אני מקיים שבועת האבות וז"ש אח"ך את הארץ אשר נשבעתי וכו':