Chomat Anakh on Jonah
1:1א׳:א׳
1 א

ויהי דבר ה' אל יונה וכו'. המפרשים נתנו טעם למה נכתבה נבואה זו שהיתה לא"ה דמשם יבא תועלת שיתעוררו ישראל שהגוים תכף [נכנעו] לנביא ושמעו לקולו. ומכ"ש אנחנו שצריכים לשמוע לקול הנביאים ונעשה תשובה. וגם להודיע הנסים המופלאים שעשה הוא יתברך ליונה ואשר הוא מקבל שבים עכ"ד. ועוד יש להתעורר שכל זה רמז לנשמה ולגוף בעה"ז כמו שביארו בזהר הקדוש ח"ב דף קצ"ט ע"ש באורך מוסר והתעוררו' גדול. מלבד כמה רזין עלאין בכל אות ואות כנודע: