Chomat Anakh on Joel
1:1א׳:א׳
1 א

דבר ה' אשר היה אל יואל בן פתואל. יש מרבותנו אומרים דיואל זה הוא בן שמואל הנביא וגם למ"ד דבני שמואל חטאו עשו תשובה שלימה עד שזכה יואל לנבואה ואהניא ליה שפיתה לאל בתפלתו שמואל הנביא ע"ה שזכה יואל להיות נביא: