Chomat Anakh on Job
1:1א׳:א׳
1 א

איש היה בארץ עוץ וכו'. הראב"ע והרשב"ץ בספר אוהב משפט (הנדפס במקרא חדשה) דחו דברי האומרים איוב לא היה והרשב"ץ כתב דנחלקו רבותנו בזה ע"ש וק"ק דפ"ק דבתרא דף ט"ו נדחו דברי האומר לא היה מדכתיב שמו ושם עירו. והכי אמרינן בעירובין דף ס"ג דהוזכר בעובדא דהתם שמו ושם עירו שלא נאמר משל היה עיין:

2 ב

תם וישר. בהנהגה המדינית. ירא אלהים וסר מרע בהנהגת עבודת ה':