Chomat Anakh on Isaiah
1:1א׳:א׳
1 א

חזון ישעיה וכו'. אפשר דזו תוכחה לשבט יהודה שבאו מיהודה שקידש שם שמים וקפץ לים וגם יושבים בירושלם כסא ה' ויש השראת שכינה וירושלם של מטה מכוונת כנגד ירושלם של מעלה והיא פלטין של מלך וגם ראו שהמלך כשהוא צדיק שוקט ובוטח וניצול מכל צרה וכשהוא רשע יבואו עליו צרות ומלחמות והוא פלא איך לא ישיתו לב להני תלתא. וז"ש חזון ישעיה חזון קשה וכי תימא אמאי בלשון חזות שהוא קשה. לז"א אשר חזה על יהודה גזע יהודה שקידש ש"ש. ועל ירושלם משכן השכינה. ועוד בימי עוזיה יותם חזקיהו דהיו צדיקים וה' עמם. ועוזיהו כשרצה להקטיר נצטרע. ואחז מוקף צרה ויגון. ומכל זה היה להם להשכיל ליראת אלהים. ותהי להפך לכך היה חזות קשה: