7:3ז׳:ג׳
1 א

אם בכל לבבכם וכו' הסירו אלהי הנכר וכו'. וזהו סור מרע והיכנו לבבכם חרטה ותשובה ועבדוהו כנגד ועשה טוב. לבדו גימטריא מ"ב כי כל הנסים נעשים ע"י שם מ"ב ויצל אתכם וכו':