Chomat Anakh on I Samuel
1:1א׳:א׳
1 א

ויהי איש אחד. אפשר לרמוז דר"ת גימטריא ח' רומז למלכות מדה שמינית. וס"ת שדי רומז ליסוד כי כל עסקו היה ליחד קבה"ו בכל עניניו כמ"ש וכל מעשיך יהיו לש"ם שמי"ם:

2 ב

מן הרמתים צופים. אמרו רז"ל פ"ק דמגילה ממאתים צופים שנתנבאו להם לישראל. ולפי מ"ש רבינו האר"י ז"ל דקודם שמואל הע"ה לא היה בחינת נביא אלא רואה א"ש בדקדוק מה שנקראו צופים שהם רואים. ויש להבין מאי דדריש מן הרמתים ממאתים צופים דנהי דדריש רמתים כאלו כתיב מאתים אבל הרי כתיב רמתים והוי ר' מאתים שהם ארבע מאות. ואפשר לומר דרך דרש במה שפירשתי אני בעניי בפרשת פקודי דכתיב ויקם משה את המשכן וכו' כאשר ציוה ה' את משה ויקח ויתן את העדות וכו' כאשר ציוה ה' את משה. וכיוצא בזה שם כתובים אחרים ובמקומות אחרים וצריך להבין דבגויה דמשה משתעי קרא והול"ל כאשר ציוהו ה' ומה ת"ל כאשר ציוה ה' את משה כאלו כבר ציוה לאחר והא הוא עצמו המצווה והמקיים. אמנם אפשר דהנה השם הוא הנשמה כמ"ש הרמ"ז והר"ם די לונזאנו ז"ל והנה כביכול היה מדבר בשמים עם הנשמה שהיה שם משה העיקרי. איברא דלגדולת משה רע"ה כביכול היה מדבר עם משה התחתון שהוא הגוף דגוף של משה כמו נשמה. ואפשר זה רמז בשגם הוא בשר ואמרו בזהר הקדוש בשגם זה משה. והכי סליק חשבן בשגם משה ורמז משה הוא בשר ר"ל אף בשרו הוא משה נשמה. ואפשר ז"ש ויקרא אל משה וידבר ה' אליו פירוש ויקרא אל משה הנשמה אשר בשמים ואח"כ וידבר אליו כביכול לגוף התחתון. אמור מעתה זה רמז ויקם משה ויקח הגוף התחתון כאשר ציוה ה' את משה היא הנשמה אשר בשמים וכיוצא אתה תבא"ר בשאר פסוקים כיוצא בזה. וזהו מענותנותו של משה שיובן מזה שלא דיבר עם הגוף התחתון אלא ויעש ויקח הגוף כאשר ציוה ה' את משה הנשמה אשר בשמים. וכיוצא אפשר דהוא בשאר נביאים כי ידבר ה' בשמים לנשמה הנקראת שם הנביא ומשם יושפע על הגוף ואפשר ז"ש ודברתי על הנביאים ודברתי אל הנביאים או ודברתי לנביאים אינו אומר אלא על הנביאים פירוש לנשמתם ואנכי חזון הרבתי דיושפע לגופם הם הנביאים האומרים לעם. אמור מעתה זה רמז רמתים ר' שהיא מאתים רמז לנשמתם אשר בשמים והיא נעלמת וכן רמז באות ר' בהעלם. ואח"כ מאתים בפשיטות בגלוי גופם קדושים אשר באר"ץ המה בעולם הזה. מתים חסר אלף רומז שהעיקר הוא למעלה נשמתם העליונה והיא פלא אותיות אלף. ועל דרך זה אפשר לרמוז דהיינו דכתיב ויהי איש אחד איש רומז על גופו שהיה צדיק אחד אחוז בנשמתו העליונה אשר בשמים:

3 ג

ושמו אלקנה. גימטריא קפ"ד עם הכולל כי שרשו מיסוד אבא חנ"ה גימטריא ס"ג אשתו בסוד אימא עכ"ל מהר"ם פאפירש ז"ל במאורי אור. ואפשר לרמוז כי ר"ת ירוחם אליהו תחו צוף גימטריא אשר שרומז לאימא. הנה כי כן אלקנה רמז יסוד אבא ור"ת ירוחם וכו' אשר רמז לאימא להשפיע לשם בן שהיא מלכות ליחד הדודים וכתוב ד' פעמים בן בסוד ד' ראשי שנים וא"ש אהי"ב: