Chomat Anakh on I Kings
1:1א׳:א׳
1 א

והמלך דוד זקן בא בימים. פירש הרב זרע בירך ז"ל דאמר והמלך בוי"ו מוסיף כי דוד הע"ה היה גלגול אדה"ר וחי ע' שנה ונשלמו אלף שנה של אדה"ר בע' שנה אשר חי דהע"ה עכ"ד ואפשר לרמוז כי ס"ת והמלך דוד זקן בא בימים רומז זה. כי תיבות דוד בא בימים ס"ת אדם וסופי תיבות והמלך זקן גימטריא ע'. כי ע' שנה תשלום אלף שנה דאדה"ר. ולא באו מספר ע' שנה סמוכים כי היו פגומים ונתקנו על ידי אברהם יעקב יוסף שהם נתנו לו ע' שנה כמ"ש בזהר הקדוש ואז נתקנו ע' שנה דאדה"ר ורמוז בר"ת והמלך דוד זקן בא בימים שהוא גימטריא כ"א כמו ר"ת אברהם יעקב יוסף. א"נ לא בא מספר הע' שנה סמוכים כי לא היו כלם בשלוה כי בתחילת ימיו היה בצער עם אביו ואחיו כמשז"ל ואחר זה עם שאול וכמ"ש בזהר חדש שלא היה יכול בימים הראשונים לעשות התקון כדחזי ולכן היה שואל ל' שנה אחרים:

2 ב

ויכסוהו בבגדים וכו'. אמרו רז"ל שהיה זה בעבור שקרע כנף שאול. ולפי האמת שאול חייב שהיה רודף להורגו. אך לגודל נשמת דוד הע"ה נחשב זה לחטא כמ"ש הרמב"ם ז"ל הבאתיו בשם הגדולים בחסדי אבות. וז"ש והמלך דוד זקן בא בימים שכל ימיו מתוקנים כמ"ש בזהר הקדוש על פסוק ויקרבו ימי ישראל. ולהיותו קדוש מאד על כן נחשב לחטא מה שכרת המעיל ועל ידי זה ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו: