Chomat Anakh on I Chronicles
1:1א׳:א׳
1 א

אדם שת אנוש. כתב המפרש עזרא כתב ספר היחס הזה ע"י חגי זכריה ומלאכי וכו' ודע כי אין זה פירוש רש"י כמ"ש אני עני בשם הגדולים ח"א וכן ראיתי בנמוקי עטרת ראשי אבא מארי ז"ל שהוכיח דזה הפירוש אינו מרש"י ז"ל והגם שבתוספות יומא דף ט' הביאו פירוש מתלמידי רבינו סעדיה ז"ל והפירוש ההוא במפרש הזה אין מופת חותך דדילמא הוא מפרש אחר. ובפירוש פרטי זה נתכוונו וכן ראיתי עתה בספר דברי אמת כ"י להרב מהר"ש עדני ז"ל שכתב כן כמ"ש דאין זה פירוש רש"י ז"ל וגם לא נודע מי הוא המפרש דאין ראיה מהתוספות הנזכר וכתבו המפרשים דנכתב ספר היחס הזה ליחס דוד המלך ע"ה וכו' והתחיל אדם דהוא ר"ת אדם דוד משיח דאדם הראשון נתן ע' שנה לדוד הע"ה ודוד הע"ה לא ישן ס' נשמי והוא חי וקיים ונתקיים בו בצד מה מה שהיה אדה"ר קודם החטא: