Chomat Anakh on II Samuel
1:13א׳:י״ג
1 א

ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן איש גר עמלקי וכו'. אמרו במכילתא סוף פרשת בשלח כי יד על כס יה וכו' אר"א נשבע הקב"ה בכסא הכבוד שאם יבא מכל אומות העולם להתגייר שיקבלו אותו ומביתו של עמלק לא יקבלו שנאמר ויאמר דוד אל הנער וכו' בן איש גר עמלקי נזכר באותה שעה מה שנאמר למשה רבינו ע"ה שאם יבא מכל אומות העולם שיקבלו ולא מעמלק ויאמר אליו דמך בראשך לכך נאמר מדור דור עכ"ל מאמר המכילתא ויש לדקדק מאי שיאטה דזכירה זו שנזכר דוד הע"ה ושמעתי משם הרב כהר"ר חיים בן שאנגי זלה"ה בנו של הרב דת ודין ז"ל שפירש דקי"ל אין אדם משים עצמו רשע ואינו נהרג אלא בעדים וזהו דין ישראל אבל בא"ה אין צריך עדים ונהרגין על פיהם. וזה אמר שהוא גר ואם כן דינו כישראל שאינו נהרג על פיו. והכא שלא יש עדים רק הוא אמר שהרג לשאול אם הוא גר מעליא אינו נהרג על פיו לז"א באותה שעה נזכר שאין מקבלים גר מעמלק והרי הוא גוי ונהרג על פיו לכך א"ל פיך ענה בך והרגו עכ"ד ואני בעניי הרחבתי הדיבר בראש דוד פרשת יתרו בס"ד ע"ש: