Chomat Anakh on II Kings
1:8א׳:ח׳
1 א

ואזור עור אזור במתניו. רז"ל אמרו עור איל שהקריב אאע"ה תחת יצחק אע"ה. ופירשו המפרשים דהכונה דאליהו הנביא זכור לטוב אזור עור אזור במתניו לעורר הרחמים שיזכור הקב"ה עקידת יצחק והאיל שקרב שהיה בו נשמת יצחק אע"ה. ואפשר שלזה זכה דבכל יום מקריב שני תמידין בבית המקדש בחרבן ויכפר על בני ישראל כמ"ש הרמ"ע ז"ל משם רז"ל: