Chomat Anakh on II Chronicles
1:1א׳:א׳
1 א

ויתחזק שלמה בן דוד על מלכותו. אפשר דמצד היותו בן דוד מלך קדוש וחסיד נתחזק ואפשר לרמוז במ"ש בזהר הקדוש דהיו ט"ו צדיקים עד שלמה דהיתה אז סיהרא באשלמותא ולכן זכה שלמה לכל המעלות ודוד הע"ה היה צדיק י"ד ושלמה ט"ו וזה רמז ויתחזק שלמה בן דוד רמז כי דוד היה י"ד גימטריא דוד והוא ט"ו ובדיק בשמו שלמה דהיתה שלימה סיהרא באשלמותא ולכן נתחזק שלמה בן דוד דייקא על מלכות"ו: