Chomat Anakh on Haggai
1:1א׳:א׳
1 א

היה דבר ה' ביד חגי הנביא אל זרובבל וכו'. היו שתי נבואות אחת קצרה לזרובבל ואל יהושע כ"ג לומר דמה שאומרים העם אינו אמת והשנית לעם באורך ותוכחת. והראשונה לא נצרכא אלא כדי לחלוק להם כבוד שהם ראשי העם. והשנית דרך תוכחה לעם והיה מספיק בשנית לכוללות אך כדי לחלוק כבוד היה לבדם נבואה קצרה: