Chomat Anakh on Ezekiel
1:1א׳:א׳
1 א

ברביעי בחמשה לחדש. בז"ח אמרו בדף ס' ע"ד דפוס ויניציא דהיה זה ביום שבועות ויש מי שכתב דלפי זה יצדק מאד דתקון רבנן דזו הפטרה לשבועות. אבל יקשה דהכתיב ברביעי בחמשה לחדש. ומצאתי להרב עיר וקדיש מהר"ם זכות ז"ל בהגהותיו לז"ח כ"י שכ' וז"ל לא ס"ל כמפרשים שפי' ברביעי בחדש הוא תמוז דא"כ הול"ל בחמשה לחדש הרביעי. אלא ברביעי הוא יום רביעי וחמשה יכול להיות בו שבועות כדתניא בראש השנה עצרת פעמים בחמשה פעמים בששה פעמי' בשבעה עכ"ל ועדיין ק"ק דלשון הזהר הוא בה' לחדש הא אוקמוה אבל יומא דא יומא דשבועות הוא יומא דקבילו אוריתא ישראל על טורא דסיני ושמעו אנכי עכ"ל ואע"ג דזמנין דמשכחת דאקלע עצרת בחמשי מ"מ יום שנתנה התורה היה יום הששי בסיון או ז' לר' יוסי והיכי קאמר דבה' יומא דקבילו אוריתא וי"ל דמאי דקאמר יומא דקבילו אוריתא על עצרת קאי דקבילו ביה אוריתא ואה"נ דההיא שתא הוא בשיתא. ובס' שבלת של לקט להרמ"ז ז"ל כ"י כתב משם ס' הלקוטים ואעתיק דבריו בקצור. ויהי בשלשים שנה לפי שבחרבן בית המקדש וגלות ישראל היו מתפחדים שמא הניחם הקב"ה מכל וכל וע"ז אמר יחזקאל לנחם אותם ויהי בשלשים שנה וכו' ודע שלהקים סוכת דוד הנופלת צריך גילוי הו' ולפי גלוי הו' כן יהיה השפע שאם המנין אחדים הם ו' ואם יותר ס' וכן עד"ז ואמר ויהי בל' שנה ר"ל שה' אחרונה היא כנגד נה"י ואז בזמנו האור המתגלה בה היה מהעשרות ולא מהאחדים לבד ואמר ברביעי שהיא ד' ואמר בחמשה שכבר היה ה' וכי תימא שאין אור הו' עמה לז"א ואני בתוך הגולה ר"ל אני היא המ' ואני לומר להם הוי"ו עמה על שם עמו אנכי בצרה: