Chomat Anakh on Esther
1:1א׳:א׳
1 א

הוא אחשורוש וכו'. אפשר דרמז שאינו ראוי לקרותו מלך יען ביטל בנין בית המקדש ועוד שעל ידו באו ישראל לסכנת מות. אך בזכות אסתר האריכו לו מן השמים וזה רמז באמרו המלך על קכ"ז מדינה שהוא בזכות אסתר שמלכה על מדינות כשני חיי שרה כמשז"ל. והרב מהר"י מטראני ז"ל בדרשותיו פירש הני קראי דאחשורוש חשב הקץ שנאמר על ידי ירמיהו לפי מלאת לבבל שבעים שנה ועד ג' שנים לא היה מחשיב עצמו למלך ובהגיע תור השלשה שנים נראה בעיניו כאלו עתה תפס המלכות ולז"א ויהי בימי אחשורוש ולא הזכירו בשם מלך שכן הוא היה בעיניו כהדיוט אבל אח"כ כמולך מחדש על הודו ועל כוש וז"ש בימים ההם כשבת דומה בעיניו כאלו עתה ישב. וכבר אמרו בחגיהם של גוים ובכלל יום שתפסה רומי מלכות וכו' ואמרו שלשה ימים לפניהם ושלשה ימים אחריהם אסור וכאן בשנת שלש למלכו יום שמלך עצמו עשאו י"ט וכאלו עכשיו תפס המלכות וג' ימים לפניו ושלשה ימים לאחריו הרי שבעה ימים ובודאי דהוא יום חג ואזיל ומודה לע"ז והוציא כלי בהמ"ק לשתות בהם. ולא מפני ששתו ישראל בכלי הקדש נתחייבו שהרי ירדו מקדושתן כדכתיב ובאו בה פריצים וחללוה משבאו לידם נעשו חולין וז"ש וכלים מכלים שונים כלומר כלים שנשתנו בידם והיו חולין אכן עונש ישראל שנהנו מסעודת הרשע אשר יפח לקץ ואזיל ומודה ואסור לשאת ולתת כ"ש לאכול ולשמוח עמו וסיפר ענין חור כרפס וכו' שהוא סימן לע"ז וכו' זהת"ד בקצור. והרב מופת הדור מהרח"א ז"ל בספר מקראי קדש דחה דבריו ואני בעניי ישבתי דברי מהרימ"ט ז"ל כמ"ש בספר דברים אחדים דף קמ"ו ע"ב ע"ש: