Chomat Anakh on Ecclesiastes
1:1א׳:א׳
1 א

דברי קהלת בן דוד מלך בירושלם. פירש מהר"ר אברהם פריצול ז"ל בפירוש כ"י (שחיברו שנת רפ"א) כי תיבת קהלת על המחשבה והחקירה השכלית אוספת החכמות. בן דוד שחננו ה' החכמה. מלך בירושלם לעומק חכמת הספר ייחסו לירושלם כאלו חברו לחכמי ירושלם החשובים מכל ישראל כי שם התורה והחזיון. וספר משלי שיש בו מוסרים כוללים נתיחס מלך ישראל בכלל. ושיר השירים שמדרגתו גדולה בסודות הדבקות והנבואה ייחס אותו לעצמו אשר לשלמה עכ"ד ואפשר לומר בסגנון אחר דברי קהלת שהקהיל חכמות הרבה ואמר בלשון נקבה שהיא פרה ורבה כך הוא מוליד ומרבה החכמה. וזה גרם לו היותו בן דוד עבד ה' ודבק בו דבקות גמור. וגם היה מלך בירושלם עיר החכמה ובשתים עלתה לו להתחכם מאד. ובשיר השירים אמר לשלמה שרומז מלך שהשלום שלו כמו שכתבתי שם בס"ד: