Chomat Anakh on Amos
1:1א׳:א׳
1 א

דברי עמוס אשר היה בנוקדים. תרגם יונתן דהוה מריה גתין והקב"ה מינהו רועה צאנו של הקב"ה להשגיח עליהם ועל מי מנוחות ינהלם: