Chidushei Halachot on Bava Batra 132bחדושי הלכות על בבא בתרא קל״ב ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Chidushei Halachot on Bava Batra 132b"
Toggle Reader Menu Display Settings
132bקל״ב ב

בד"ה מכלל דת"ק כו' אמאי איצטריך ר"י למימר היתה שם ולא קבלה כו' עכ"ל לא ניחא להו למימר דר"י לא זו אף זו קתני כיון דלא אתא ר"י בברייתא אלא לפרש דברי ת"ק דמתני' ובזה יתיישב דלא תקשי להו למאי דבעי למימר דכולה ר"י היא כיון דקבלה עדיפא מכתיבה וקתני ברישא כתיבה בלא קבלה דמחילה לא איצטריך ליה למיתני בסיפא קבלה בלא כתיבה אלא דאיכא למימר דזו ואצ"ל זו קתני ודו"ק: