24כ״ד
1 א

ובדורות הללו שרבו הפריצים. בב"ח כ' דהרב כתב זה לפי מדינתו שהיו פרוצים בעבירה זו, אבל במדינתינו א"צ להתרחק מדינא רק ממדת חסידות ומ"מ נראה דוקא יחוד בעלמא אבל לשכב יחד ומכ"ש שני רווקים יחדיו בכל מקום צריך להתרחק ולמחות ביד העושים כן: